Site menu:

Siste nytt:

19. august, 2008:
Mosse Jørgensens artikkel "Spor" er tilgjengelig.

Til artikkelen »19. august, 2008:
Karl Milton Hartveit behandler forholdet mellom okkultisme og fornuft.

Til artikkelen »3. august, 2008:
Artikkelen "Autoritetens filosofi" av Jan-Erik Ebbestad Hansen er tilgjenglig.

Til artikkelen »2. august, 2008:
Johan Galtung kommenterer forholdet mellom Steiner og Ghandi.

Til artikkelen »1. august, 2008:
Thomas Hylland Erisken tar for seg Steiner og darwinismen.

Til artikkelen »16. juni, 2008:
Artikkelen "Treets frukter" av Nils Christie er tilgjengelig.

Til artikkelen »21. mai, 2008:
Arve Mathisen om Steinerskolens pedagogikk og postmodernisme.

Til artikkelen »23. april, 2008:
Hans Fredrik Dahl om Antroposofien i norsk idéhistorie.

Til artikkelen »15. april, 2008:
Artikkelen "André Bjerke og Psykoanalysen" av Espen Bjerke er lagt ut.

Til artikkelen »26. mars, 2008:
Artikkelen "Steiner og Kant" av Helge Svare er tilgjengelig.

Til artikkelen »10. januar, 2008:
Ny artikkel av Trond Berg Erikson om Rudolf Steiner og Nietzsche-Arkivet.

Til artikkelen »2. januar, 2008:
Programmet for vinteren 2008 er klart.

Til kursoversikten »1. november, 2007:
Artikkelen "Antroposofer om homofili" av Arne Enge er lagt ut.

Til artikkelen »23. september, 2007:
En artikkel av Richard Eriksen om Rudolf Steiner og filosofien er tilgjengelig.

Til artikkelen »10. september, 2007:
Torbjørn Eftestøl ser musikken i lys av antroposofien.

Til artikkelen »1. september, 2007:
Høstens program er tilgjengelig.

Til foredragsorversikt »28. april, 2007:
Peter Normann Waage belyser Rudolf Steiners forhold til mystikken.

Til artikkelen »7. april, 2007:
Svein Enart gir noen betraktninger om syndefall og oppstandelse hos Rudolf Steiner.

Til artikkelen »29. mars, 2007:
Peter Normann Waage sammenligner islam og antroposofi.

Til artikkelen »22. mars, 2007:
Hjalmar Hegges artikkel om forholdet mellom filosofi og åndsforskning hos Rudolf Steiner er lagt ut.

Til artikkelen »19. mars, 2007:
En artikkel av Christine Amadou om manikeismen er lagt ut.

Til artikkelen »2. mars, 2007:
Inge S. Kristiansen behandler Jens Bjørneboes syn og det ondes problem.

Til artikkelen »1. mars, 2007:
En artikkel av Cato Schiøtz om Ibsen og Steiner er lagt ut.

Til artikkelen »28. februar, 2007:
Dag Østerberg behandler Sartre og Steiners frihetsbegrep.

Til artikkelen »18. februar, 2007:
Terje S. Sparby tar for seg forholdet mellom Rudolf Steiner og Hegel.

Til artikkelen »14. februar, 2007:
En artikkel om Jens Bjørneboe og antroposofien er nå tilgjengelig.

Til artikkelen »

 


Arkiv:

Forum Berle har vært aktivt i 10 år. Følgende liste er snarveier til en oversikt over programmet for de for de forskjellige årene:

 

Lenker:

 

 

Kontakt Forum Berle:

Styreleder:
Cato Schiøtz
epost: cato.schiotz@schjodt.no
tlf: 90 59 94 76

Styremedlemmer:
Svein Bøhn
epost: svein.bohn@tele2.no

Terje S. Sparby
epost: terje.sparby@gmail.com

Reidun Iversen

Sist oppdatert :

4. september 2008.

 

Filosofiske grunnbegreper hos Henri Bergson og Rudolf Steiner

Av Hans Kolstad

I Filosofiens gåder, hvor han følger utviklingen av den filosofiske tanke frem til Henri Bergson (1859‑1941), skriver Rudolf Steiner (1861‑1925) at med Bergson synes den nutidige filosofi å ta inn over seg ”den oppgave, som tiden fordrer, nemlig at man fordyber sig i oplevelsen af det selvbevidste jeg”.[1] Når Steiner hevder dette, er det ikke en idealistisk preget subjektfilosofi han tenker på, men en filosofi som går ut på utforskningen av bevissthetslivet i sin alminnelighet. Likesom tilfelle er for Bergson, er også Steiners filosofiske holdning spiritualistisk, idet de begge to forfekter det åndelige livs egenart og selvstendighet i forhold til materien.

Til tross for denne likhet i grunnholdning og filosofisk orientering inntok Steiner en kritisk stillingtagen til Bergsons filosofi. Flere steder kaller han Bergson for ”pratmaker”[2], ”en filosof full av abstraksjoner”[3], ”mystiker”,[4] ”schopenhauerianer”[5], ”etteraper av tysk filosofi” og også ”plagiator”. Da Bergson i 1915 utgir en serie foredrag rettet mot hva han kaller Tysklands krigerinstinkt og mekanistiske kultur,[6] svarer Steiner med å hevde at Bergson selv har mange av sine ideer fra tysk filosofi. Man får inntrykk av at Bergson for Steiner står i en uuttalt gjeld til tysk filosofi og kultur, en gjeld han i Steiners øyne aldri har villet innrømme eller påta seg. Det er også betegnende for forholdet mellom de to at Bergson i sine verker aldri nevner Steiners navn eller diskuterer hans teorier.

Et blikk på deres respektive forfatterskap synes tilsynelatende å underbygge avstanden mellom dem. I motsetning til Bergson fremstår Steiner som en intellektualist, som i sine erkjennelsesteoretiske verker understreker de rasjonelle evner hos mennesket. Bergson går på sin side den motsatte vei og er ikke uberettiget blitt sagt å være en opprører mot fornuften. En annen markant forskjell utgjøres av det spesifikt antroposofiske element hos Steiner, hvorved han antar en teori om åndelige krefter og vesener hinsides vår virkelighet. Bergson er meget forsiktig med å trekke slutninger i denne retning og må på dette punkt sies nærmest å være Steiners motsetning. En tredje forskjell ligger i det faktum at Steiner tilsynelatende ikke, slik man kan oppfatte Bergson, er hva vi kunne kalle en lærdomsfilosof. Steiner ønsker først og fremst å gi uttrykk for sjelelige opplevelser som han selv har erfart, og å bringe dem til andre. Hos Steiner er filosofien underordnet denne oppgave og ikke mål i seg selv.

I det følgende vil denne antatte avstand mellom Bergsons og Steiners forfatterskap bli søkt belyst gjennom en nærmere undersøkelse av deres filosofiske grunnbegreper. For allerede her å foregripe noe av drøftelsen vil vi fremheve at det dreier seg om to parallelle filosofiske anskuelser som i sine intuisjoner synes å være beslektede, i det minste når man taler om Steiners egentlige filosofiske periode frem til 1902.[7] Imidlertid vil vi gå enda et skritt videre og spørre om ikke Bergsons filosofi på viktige punkter kommer Steiners tanker i møte, og om ikke bergsonismen kan bidra til å tydeliggjøre enkelte sentrale aspekter også av Steiners senere tanke, ja kanskje også løse noen vanskeligheter.

 

1. Bruddet med den naturvitenskapelige tanke

 Bergson og Steiner arbeider begge i overgangen mellom det 19. og det 20. århundre. Det er en tid som er dominert av en positivistisk og naturvitenskapelig verdensanskuelse. Grunnleggeren av positivismen var Auguste Comte (1798‑1857). Hans lære om de tre stadier i menneskeåndens utvikling ‑ det teologiske, metafysiske og positivistiske ‑ bygger på den oppfatning at religion og metafysikk betegner tilbakelagte trinn i menneskets erkjennelse. Den positive metode går ut på at man tar sitt utgangspunkt i ytre gitte erfaringskjensgjerninger, og at man forsøker å fastslå de lovmessige sammenhenger mellom disse. Man må gi avkall på å forsøke å forstå tingene ut fra overnaturlige vesener (det teologiske stadium) og heller ikke søke forklaringen i abstrakte ideer, prinsipper eller krefter (det metafysiske stadium), men kun søke fenomenenes lover, det vil si de konstante forhold som består mellom de konkrete iakttagbare fenomener.

I tråd med denne tanke tilfaller det den positivistiske filosofi oppgaven å samle og å ordne de lover som er utledet av de enkelte vitenskapers kjensgjerninger. Den søker med andre ord å forbinde hva som foreligger spredt i enkeltvitenskapene, idet den danner en syntese og en organisk enhet av hele den positivistiske kunnskap.

På denne måte blir filosofien underordnet vitenskapene. Den blir avhengig av det stadium enkeltvitenskapene til enhver tid befinner seg på, og den fratas retten til selvstendige problemstillinger utover hva vitenskapene selv gjør mulig.

Ved en slik forståelse av filosofien blir tanken om en objektiv enhet i tilværelsen umulig. Den strenge fordring om erfaringsbekreftelse gjør det umulig å føre alt tilbake til ett prinsipp; erfaringen viser oss bare en begrenset sammenheng, og det vil alltid være fenomener eller grupper av fenomener som ikke lar seg bringe i forbindelse med andre. En objektiv enhet kan således filosofien i positivistenes øyne ikke gi.

Ikke bare er en objektiv enhet umulig, men filosofien mister også kontakten med det absolutte. All erkjennelse er for Comte relativ i den forstand at den utelukkende arbeider med fenomener og deres konkrete, iakttagbare forhold, og ikke med årsakene i seg selv. Når den positive filosofi setter loven istedenfor årsaken, stanser den ved et forhold og spør hvorledes?og ikke hvorfor? Den indre frembringelse, den dypere mening og de første grunner søker den ikke etter.

Comtes positivistiske filosofi støtter opp om den moderne naturvitenskap og forsterker dennes fokusering på det fysiske og den materielle side ved tilværelsen. Resultatet blir en materialistisk verdensanskuelse. Ifølge dette syn er mennesket en livsform på linje med andre livsformer, og det kreves intet prinsipp ut over enkeltvitenskapenes materielle og observerbare kjensgjerninger for å forstå og forklare mennesket.

Både Bergson og Steiner er påvirket av sin samtids naturvitenskap. Selv om begge bryter med den, er de influert av den i metodologisk henseende.

Bergson kommer fra naturvitenskapen til filosofien. Hans opprinnelige tanke var å vie seg studiet av vitenskapenes grunnbegreper og forutsetninger. Alt synes å tyde på at han på dette tidspunkt selv var en overbevist positivist og særlig påvirket av den engelske positivisme, hvis fremste representant på dette tidspunkt var Herbert Spencer. Det turde nettopp være arbeidet med Spencers filosofi som så i sin tur ledet ham bort fra det positivistiske erkjennelsesbilde og til et oppgjør med vitenskapene. Sentralt i denne omveltning står kritikken av tidsbegrepet: Under studiet av Spencers filosofi hadde Bergson stoppet opp ved behandlingen av dette begrep, og det stod etterhvert klart for ham at uansett fra hvilken side man forsøkte å betrakte begrepet, førte vitenskapenes tidsbegrep til uoverstigelige vanskeligheter og motsetninger. Hva kunne da tiden egentlig være? Utviklingslæren forutsetter jo tiden, og vitenskapene gjør krav på å kunne måle den, men kan man måle den uten samtidig å gjøre den uendelig delelig og dermed oppheve dens dynamiske forløp?

I Bergsons øyne arbeider naturvitenskapen med et forvrengt og abstrakt bilde av tiden. Den virkelige tid, kom han til, må tvertimot søkes i den umiddelbare indre opplevelse av tidsforløpet, det vil si i den menneskelige bevissthet, som var forskjellig fra den ytre sansbare verden.

Karakteristisk for Bergsons filosofi er at han vil utforske denne åndelige dimensjon gjennom en indre erfaring, som han mener er like positivt gitt som vår ytre sanseerfaring. Nettopp for å uttrykke denne positivitet ved bevissthetserfaringen kaller Bergson sin første bok, som fremstiller disse første resultater av hans egen filosofi, for ”En undersøkelse av de umiddelbare bevissthetskjensgjerninger”.[8] Dette, sier han, er fordi han vil presisere at det dreier seg om erfaringer som er like sikre og udiskutable som de ytre sanseerfaringer.

Bergson kommer her positivismen og dens metodologiske krav i møte om at bare fenomenener som kan erfares, det vil si positivt gitte, kan være vitenskapelig erkjennelse. Det synes samtidig klart at det var maktpåliggende for Bergson at hans filosofi fikk status av vitenskap. Riktignok dreide det seg om en lære som var vesensforskjellig fra de vitenskapene som gjaldt for den ytre verden, men på grunn av det fundamentale skille mellom den indre og den ytre verden så Bergson sin filosofi som den eneste virkelige ’vitenskap’ om bevissthetskjensgjerningene, ja, som den egentlige ’positivisme’ når det gjaldt bevisstheten. I et senere skrift presiserer Bergson ytterligere sin posisjon i forlengelsen av ideene fra den første bok. Således forestiller han seg en metafysisk utforskning av livet som vil være positiv, og når han skal forklare hva som her menes med ordet ’positiv’, er det til de tradisjonelle vitenskapelige kriterier han refererer; det dreier seg om en uomtvistelig og ubestridbar kunnskap som lar seg utvikle og forbedre videre i det uendelige gjennom et kontinuerlig arbeid av filosofer i fellesskap. Denne positive metafysikk vil da kort sagt være synonym med en ren erfaringsvitenskap[9].

Hvis man skulle forsøke å sette Steiners filosofi på en grunnformel, synes den å bestå i overbevisningen om at det bak den materialistiske verden som våre sanser griper, finnes en oversanselig eller åndelig verden, som ikke er mindre tilgjengelig for den menneskelige bevissthet enn den ytre, men som er vesensforskjellig fra denne. Denne tro kom til uttrykk i hans reaksjon mot den rådende naturvitenskap og materialistiske verdensanskuelse. Tanken om at materien skulle være den eneste egentlige eller forklarende virkelighet vakte spontant hans motvilje, alle hans instinkter gjorde opprør mot den. En slik anskuelse stred mot alle de indre opplevelser og gledesfylte sinnsstemninger han hadde når han ferdedes i skogen og i fjellet, og som fortalte ham at mennesket inneholdt guddommelige muligheter. Karakteristisk er også hans opplevelse da han som ung leste en geometribok. De geometriske figurer, som kan adskilles fra de konkrete, legemlige ting og anskues innvendig som ren form, fascinerte ham. Han skriver: ”At man kunne leve sjelelig i det å utvikle rent indre anskuede former, uten inntrykk fra de ytre sanser, ga meg den høyeste tilfredsstillelse. Her fant jeg trøst i den stemning jeg var havnet i gjennom de ubesvarte spørsmål. Å kunne gripe noe bare i ånden, dette bragte meg en indre lykke. Jeg vet at det var gjennom geometrien jeg først lærte lykken å kjenne.”[10] Anskuelsen av geometriske former åpenbarte for den unge Steiner erkjennelsen av en indre spirituell verden og representerte en bekreftelse av det åndeliges realitet: ”Jeg sa til meg selv: De gjenstander og hendelser som blir iakttatt med sansene, befinner seg i rommet. Men på samme måte som dette rom er utenfor mennesket, finnes det i det indre et slags sjelerom som avgir skueplassen for åndelige vesener og forløp. Jeg kunne ikke betrakte tankene nærmest som bilder menneskene danner seg av tingene, men som åpenbaringer av en åndelig verden på denne sjelens skueplass. Geometrien fremsto for meg som en viten som tilsynelatende var skapt av mennesket selv, men allikevel har en betydning som er fullstendig uavhengig av mennesket. [...] jeg følte at på samme måte som med geometrien måtte man bære en viten om den åndelige verden i sitt indre. [...]For jeg var like sikker på at den åndelige verden var virkelig som at den sanselige var det. Men jeg følte behov for en slags rettferdiggjørelse av denne antagelsen.”[11]

En skolekamerat utfordret en gang Steiner ved å erklære at mennesket er et materielt vesen, og at alle dets tanker kan forklares ut fra hjernens kjemi. Steiner svarte: ”Du påstår altså at når du sier: Jeg tenker, så skulle det bare være en nødvendig virkning av prosessene i ditt hjerne-nervesystem. Disse prosessene skulle altså være det eneste som er virkelig. Og slik skulle det også forholde seg når du sier: Jeg ser dette eller hint, jeg går osv. Men legg merke til følgende: Du sier tross alt ikke: Min hjerne tenker, min hjerne ser det eller det, min hjerne går. Hvis du virkelig var kommet til at den innsikt som du teoretisk hevder, var sann, så måtte du korrigere din ordbruk. Når du allikevel taler om et ’jeg’, så lyver du egentlig. Men du kan ikke gjøre annet enn å følge dine sunne instinkter, på tross at hva din teori forsøker å innbille deg. Du opplever en annen kjensgjerning enn den du forfekter med din teori. Din bevissthet gjør din teori til løgn.”[12] På denne måte uttrykker den tidlige Steiner sin totale overbevisning om at det aktive og menneskelige ’jeg’ er en konkret realitet, som ikke lar seg føre tilbake til den materielle eksistens. Denne overbevisning var det grunnlag han bygget sine anskuelser på.

Den samme overbevisning bragte ham samtidig ut over den menneskelige bevissthets realitet og til troen på en oversanselig og åndelig verden bakenfor mennesket[13] og på en mulige utforskning av denne verden. Steiner mente at gjennom enkel trening kunne enhver utvikle evnen til å oppleve denne annen tilværelsessfære. Han hevdet selv å ha oppnådd denne evne, og han bestrebet seg på å vise sine tilhengere hvordan de i sin tur skulle erverve seg den.

Det er her viktig ikke å blande sammen Steiners oversanselige erkjennelse med clairvoyance eller mediumistiske evner. Han nærte stor mistillit til spiritismen, ikke fordi han satte spørsmålstegn ved de grunnleggende kjensgjerninger: at det er liv etter døden, og at mennesket kan kommunisere med ånder. Men han følte at spiritistene misbrukte deres tid ved utelukkende å konsentrere seg om å komme i kontakt med avdøde. Å kommunisere med ånder under en eller annen form for seanse ville nemlig ikke gi den fjerneste innsikt i de betydningsfulle spørsmål som man burde stille seg, nemlig spørsmålet om den åndelige, oversanselige verdens natur og beskaffenhet, og hvilke krefter den er dannet av. Selv hevdet Steiner at disse spørsmål kunne besvares ved en slags visjon, et ”innadrettet syn”.

Likesom Bergson søkte Steiner å forene sin lære med vitenskapelig metode. Når han stilte de store mystikere opp som sine forbilder, var det for etterpå å forkaste dem: De var ikke vitenskapelige nok, idet de insisterer på at deres visjoner er uutsigelige, hevdet han. At slike visjoner utgjør en type objektiv erfaring som kan formidles til andre mennesker, og som andre kan delta i, ja som alle har evnen til å oppnå, var grunnleggende for hele Steiners virksomhet som lærer, mentor og skribent. Som for Bergson blir altså også for Steiner vitenskapen indirekte metodologisk retningsgivende: Steiner ønsket å overføre og å betjene seg av naturvitenskapens strenge metoder på det åndelige område.[14] Sin filosofi karakteriserte han som et forsøk på å nå til bevisst, indre opplevelse, det vil si positiv erfaring, av det åndelige på basis av anerkjent vitenskap.[15] Som motto på tittelbladet i første opplag av sitt filosofiske hovedverk, Frihetens filosofi, satte han derfor: ”Sjelelige iakttagelsesresultater etter naturvitenskapelig metode.”[16]

 

2. Grunnleggelsen av en spiritualistisk filosofi hos Bergson og Steiner

I artikkelen ”Den filosofiske intuisjon” skriver Bergson at et filosofisk system alltid synes å samle seg i et eneste punkt som det er sprunget ut av. ”I dette punkt er noe enkelt, uendelig enkelt, noe så usedvanlig enkelt at filosofen ikke har lykkes i å uttale det,” heter det. ”Det er derfor han har talt hele livet. Han kunne ikke uttrykke det han hadde i tankene uten å føle seg tvunget til å rette på uttrykket, for siden å rette på rettelsen. Ved slik å korrigere seg fra teori til teori, alt mens han trodde at han utbygget systemet videre, gjorde han ikke annet enn dette ene: Ved tilføyelser som kalte på nye tilføyelser, ved utredninger stillet ved siden av nye utredninger ‑ å gjengi med økende tilnærmelse enkelheten i sin opprinnelige intuisjon. Innfløktheten i hans doktrine, som kunne forøkes i det uendelige, er bare et uttrykk for usammenlignbarheten mellom hans enkle intuisjon og de midler som stod til hans rådighet for å uttrykke den.”[17]

Bergsons filosofi er sprunget ut av en slik tilgrunnliggende, enkel intuisjon. Det som stod i sentrum for denne intuisjonen, var oppdagelsen av den indre tid, den tid som kjennetegner våre bevissthetstilstander, i motsetning til klokketiden, den tid som vi måler og gjør til gjenstand for våre beregninger.

Karakteristisk for den indre tid er dens bevegelighet. Bevisstheten er for Bergson i stadig i forandring og utvikling. Men det dreier seg ikke om en bevegelse hvor alt flyter hvileløst avgårde uten noensinne å gjenta seg selv. Det indre livs egenart består derimot i at bevisstheten tar opp i seg og bevarer alle nye inntrykk. Forandring og bevaring karakteriserer begge paradoksalt nok bevisstheten. Denne prosess, som utgjør den grunnleggende filosofiske oppdagelse hos Bergson, er betingelsen for hele vår personlighets vekst.

For å forstå det særegne ved bevisstheten innfører Bergson begrepet la durée, ”varigheten”. Varigheten utgjør den levde tid. Den er ett med våre bevissthetstilstanders indre strøm slik denne oppleves når vårt jeg umiddelbart hengir seg til sine opplevelser og avholder seg fra å gripe inn overfor dem.[18] Varigheten er altså ikke form som jeget påfører bevissthetstilstandene, men rent bevissthetsinnhold. En annen karakteristikk av varigheten er at fenomenene går over i hverandre, de danner en sammenheng og må forståes hver for seg bare gjennom denne sammenheng, i motsetning til tingene i rommet, som er adskilte fra hverandre ‑ de fremtrer med tydelige forskjeller og befinner seg på hvert sitt sted. På denne måten ligger bevissthetstilstandene i hverandre, de speiler seg i og bevarer hverandre, idet de utgjør hva man kan kalle en organisk helhet. Dette vil i sin tur si at vår personlighet er helt og fullt til stede i selv det minste bevissthetsforløp. Det er i denne forstand at helheten, vår bevissthet, stadig forandres når nye inntrykk kommer til samtidig som de enkelte inntrykk bevares i dypere og dypere lag av bevisstheten.

Det man altså har å gjøre med, er en sammenhengende bevissthetsstrøm hvor de enkelte tilstander bevarer hverandre og derfor utgjør et sjelelig kontinuum, men hvis helhet stadig er i forandring ved at nye elementer kommer til og fremkaller et nytt helhetsinntrykk, idet bevissthetstilstandene smitter av på og farver hverandre. Forandring og bevaring er paradoksalt nok samtidig kjennetegn på den indre tid. Hermed har da Bergson funnet et kriterium for tidsøyeblikkenes forskjell. For individet er rikere i ethvert følgende øyeblikk enn i de foregående. Det gjennomgår en vedvarende organisk utvikling og vekst.

Rommet utgjør for Bergson tidens motsetning. Det er horisont for alt som er adskilt og ligger utenfor hverandre, kort sagt for den ytre verden ‑ til forskjell fra tiden er det synonymt med utvendighet, ugjennomtrengelighet og diskontinuitet. Av denne grunn er rommet fremmed for tiden og for bevegeligheten. Det er ensbetydende med sidestilling og ikke suksesjon. Følgelig utgjør tingene i rommet hva Bergson kaller en adskilt eller kvantitativ mangfoldighet. I denne forstand forfalsker rommet den kvalitative naturs egenart: I rommet forsvinner smidigheten som kjennetegner de kvalitative nyanser. De gradvise, kvalitative overganger antar presise former slik at tingene i rommet fremtrer som ”velformede krystaller” på en ”stivnet overflate”.

Varigheten er forskjellig fra klokketiden, den ”ytre” tid, som er en symbolsk gjengivelse av tiden, og som ikke har noen selvstendig realitet ut over den akt ved vår bevissthet hvorved den blir konstruert. Da alt som kan måles, på sin side ifølge Bergson er av romlig natur, følger det at klokketiden er en sammensmeltning av rom og tid, eller rettere sagt, tiden lagt ut i rommet. Og ettersom rommet er ensbetydende med den ytre, materielle verden, følger det også at klokketiden griper tiden fra et utvendig perspektiv: Klokketiden oppstår ved at en forestillingsmåte hentet fra den ytre verden blir anvendt på en indre realitet, som den derved forvrenger.

For å illustrere den indre fremadskriden som karakteriserer varighetens suksessive øyeblikk, tyr Bergson til eksemplet med annammelsen av en melodi. Når vi oppfatter tonene i en melodi ‑ eller når vi skjelner to rytmer fra hverandre ‑, skriver han, deler vi ikke melodien opp i enkeltvise bruddstykker som vi teller eller betrakter hver for seg før vi deretter rekonstruerer melodiens helhet ved å sette bruddstykkene sammen igjen. Tvert imot oppfatter vi tonene i hverandre. Tonene blir ikke erkjent adskilt i forskjellige øyeblikk av sin fremtredelse, men er gitt som et organisert hele i en udelelig og kvalitativ særegen enhet. Og det er først ut fra denne indre samhørighet som de i ethvert øyeblikk danner, at vi kan forestille oss tonene enkeltvis. De foregående toner som vi erindrer, bestemmer det preg de følgende toner vil få. Og disse toner preger i sin tur de foregående ‑ melodiens siste toner gir de første toner deres fulle mening. ”Skulle man ikke kunne si at selv om disse toner følger etter hverandre, oppfatter vi dem ikke desto mindre i hverandre, og at den helhet som de danner, kan sammenlignes med et levende vesen, hvis deler, skjønt de tydelig fremtrer hver for seg, likevel nettopp på grunn av sin samhørighet gjennomtrenger hverandre?” spør Bergson. Hva som beviser dette, fortsetter han, er at om vi ved å holde for lenge på en tone bryter melodiens rytmikk, ”er det ikke tonens overdrevne lengde som lengde betraktet, men den kvalitative forandring som på grunn av den for lange tone er blitt fremkalt i den musikalske frase som helhet, som underretter oss om den feil vi har begått”.[19]

En idé om varighetens spesielle natur kan man få hvis man tenker på en voksende sneball som ruller nedover en skråning. I hvert øyeblikk tilføres den nye lag av sne og øker på denne måten ustanselig i omfang, men samtidig bevares uforandret hvert av de tidligere snelag. Slik kan varigheten sammenlignes med en stadig fremadrullende ”ball” som hele tiden legger på seg nye lag, og hvor hvert lag utgjør et plan av forskjellige erindringer.

Det innebærer følgelig for Bergson ingen selvmotsigelse å ville forene to motsatte elementer som kontinuitet og forskjell. De kjennetegner ikke bare det dypere indre liv (hvor de er betingelsen for alle følelsers vekst, for eksempel kjærlighetens og hatets), men også våre fysiske fornemmelser, som derved får del i varigheten. En svak lyd som man hører, for eksempel en vanndråpe som drypper fra en kran, har i seg selv ingen videre virkning, men gjentas fornemmelsen, blir man oppmerksom på den, og etter en stund vil det samlede helhetsinntrykk kunne vokse til en uutholdelig lidelse. Hvert enkelt inntrykks fysiske styrke har ikke endret seg, men den psykiske virkning har vokst, det vil si virkningen får i hvert øyeblikk en ny kvalitet.

Et annet eksempel som Bergson nevner, er hva som skjer når han hører en kirkeklokke slå. Han legger kanskje ikke merke til slagene før etter at flere slag har lydt; han har altså ikke talt dem. Likevel har de etterlatt en fornemmelse i ham: Han behøver da bare å gjenta slagene i minnet inntil han finner igjen det særegne helhetsinntrykk som slagene opprinnelig hadde etterlatt seg i hans bevissthet. ”Om jeg så går inn i meg selv og omhyggelig undersøker hva som nettopp har foregått, finner jeg at de fire første lydene hadde truffet mitt øre og til og med gjort inntrykk på min bevissthet, men at de fornemmelser som hver enkelt av lydene hadde fremkalt, ikke hadde stillet seg ved siden av hverandre, men tvert imot var smeltet sammen med hverandre på en slik måte at de ga helheten et særegent preg og formet den til en slags musikalsk frase,” skriver Bergson. ”For efterpå å fastslå hvor mange slag som allerede hadde lydt, forsøkte jeg i tanken å rekonstituere denne frase; jeg lot min fantasi slå først ett, så to, så tre slag, men så lenge den ikke hadde nådd til det nøyaktige tall fire, svarte min følsomhet, som ble rådspurt, at helhetsinntrykket ennå var kvalitativt forskjellig. Min følsomhet hadde altså på sin måte fastslått suksesjonen av de fire slag som ble slått, men ganske anderledes enn ved en addisjon og uten å ta til hjelp bildet av en sidestilling av adskilte ledd. Antallet slag som ble slått, ble kort sagt oppfanget som en kvalitet og ikke som en kvantitet; det er på denne måte varigheten fremtrer for den umiddelbare bevissthet […].”[20]

Steiner bygger sin filosofi på forestillingen om at det menneskelige jeg er en konkret realitet. Han kommer frem til denne overbevisning ved å bemerke den særlige aktivitet som kjennetegner jeget, og som ikke kan føres tilbake til påvirkninger fra den ytre verden eller til rent fysiske prosesser i det menneskelige legemet. Denne aktivitet kjennetegner all åndelig realitet, slik at man kan om man vil sette hans filosofi på en formel, kalle den for ”den åndelige aktivitets filosofi”.

Nøkkelbegrepet i denne sammenheng, eller Steiners grunnintuisjon, er forståelsen av frihetens mulighet. Man kan si at hva oppdagelsen av varigheten var for Bergson, er oppdagelsen av friheten for Steiner.[21] Denne intuisjon gikk ut på at det var i tanken man måtte søke friheten og ikke i det spontane handlingslivet.

I Frihetens filosofi skjelner Steiner mellom fire nivåer innenfor menneskets handlingsliv. Det første av disse er driftslivet, som har med tilfredsstillelsen av våre animalske behov å gjøre. Denne form for handlingsliv er knyttet til sanseiakttagelsen. ”Vi befinner oss her,” skriver Steiner, ”i et felt hvor iakttagelsen umiddelbart omsettes i handling, uten en følelse eller et begrep som formidler. Vi kaller den drivfjær som her kommer i betraktning, ganske enkelt for drift. Våre lavere, rent animalske behov [...] tilfredsstilles på denne måte.”[22] Det karakteristiske ved driftslivet er at det enkelte iakttagelsesobjekt umiddelbart utløser handlingen. På de neste trinn utløses handlingen takket være ulike mellomledd: Den skjer altså middelbart. Steiner nevner her, og som det neste livsområdet etter driftene, følelsen: Når det knytter seg bestemte følelser til de objekter vi iakttar i den ytre verden, kan disse følelser drive meg til handling. Slike følelser er for eksempel skamfølelsen, stoltheten, æresfølelsen, ydmykheten, angeren, medfølelsen, hevn- og takknemlighetsfølelsen, pietetsfølelsen, trofastheten, kjærlighets- og pliktfølelsen, skriver han.[23]

Det tredje trinn i vårt handlingsliv utgjøres av tenkningen og forestillingen, eller det som vi ofte kaller ”den praktiske erfaring”. ”Et begrep eller en forestilling kan bli motiv gjennom rene overveielser,” skriver Steiner. ”Forestillinger blir til motiver ved at vi gjennom livet stadig knytter bestemte viljesmål til iakttagelser som ofte vender tilbake i mer eller mindre modifisert skikkelse. Dette er grunnen til at der hos mennesker med en viss erfaring, alltid i bestemte situasjoner dukker opp forestillinger om handlinger som de har utført i et lignende tilfelle, eller som de har sett andre utføre. Slike forestillinger følger dem siden, de er blitt ledd i deres karakterologiske anlegg.”[24]

Til det tredje trinn regner Steiner også de moralprinsipper som mennesket underkaster seg uten å bekymre seg om disse maksimers gyldighet eller begrunnelse, slik som regler som man overtar på grunn av en eller annen ytre autoritet. Autonome prinsipper, det vil si grunnsetninger som ikke støtter seg på en ytre autoritet, men som mennesket kommer frem til gjennom ren tenkning, er derimot av en annen art og hører med til et høyere nivå.

Vi hever oss til det fjerde og siste trinn når vi fastholder begrepene ut fra deres ideelle bestemmelse. ”Det høyeste trinn i vårt individuelle liv er den begrepsmessige tenkning, som ikke er knyttet til et bestemt iakttagelsesinnhold,” fortsetter Steiner. ”Begrepets innhold bestemmes rent intuitivt ut fra den tankemessige sfære. Begrepet er da til å begynne med ikke forbundet med bestemte iakttagelsesobjekter. Når vi derimot utfører en handling under innflytelse av begreper som peker hen på et bestemt objekt, altså av en forestilling, da bestemmes vi av objektet, via den begrepsmessige tenkning. Handler vi ut fra intuisjoner, er drivkraften den rene tenkning.”[25]. Her er det med andre ord tankekraften selv som er kilde til innsikt. Kjernen i denne rene tenkning er intuisjonen, eller hva Steiner også benevner som den begrepsmessige intuisjon. Det er gjennom intuisjonen at mennesket griper de rene begrepers idéinnhold og fastholder dette innhold for å virkeliggjøre det i sine handlinger.

Steiner skriver at når vi handler ut fra den begrepsmessige intuisjon, handler vi ut fra det høyeste av våre motiver. Her er vi hverken påvirket av tidligere utviklede karakterologiske anlegg eller av ytre normative moralske prinsipper. ”Vi utfører ingen sjablongmessig handling efter visse regler, og handler heller ikke automatisk på en tilskyndelse utenfra. Handlingen bestemmes simpelthen gjennom sitt tankemessige innhold.”[26] Som eksempel på slike handlinger nevner han moralske handlinger som springer ut av selvstendig innsikt og refleksjon. ”Man står overfor en spesiell form for [...] moralprinsipper,” skriver han, ”når budene ikke stammer fra en ytre autoritet, men gir seg til kjenne i oss selv (moralsk autonomi). Vi fornemmer i vårt eget indre en stemme som vi må underkaste oss, og som taler til oss gjennom samvittigheten. [...] Mennesket gjør et fremskritt i moralsk utvikling når det ikke lenger slavisk følger et bud fra en ytre eller indre autoritet, men forsøker selv å innse grunnen til at den ene eller den annen maksime skal følges. Vi forlater dermed den autoritative moral og handler ut fra moralsk innsikt. På dette stadium vil vi selv undersøke livets moralske behov og handle efter vår erkjennelse.”[27]

I denne type intuisjon ligger friheten. Mennesket er nemlig ufritt når det handler ut fra noe annet enn det selv, fritt når det følger seg selv. Når mennesket handler ut fra ytre forhold (seder, skikker, ytre autoriteter) eller ut fra dets egen naturs tvang ‑ ut fra noe fremmed i forhold til det selv eller ut av en del av det selv ‑ er det ufritt. Når det handler ut fra sin rent åndelige natur, hva Steiner kaller sitt vesens ideelle del, det vil si ut fra rent intuitivt gitte mål, er det fritt.[28]

Det høyeste motiv for mennesket er således å realisere dets iboende frihet ved å handle i overensstemmelse med den rene tenkning. Her gjør Steiner en overraskende anvendelse av frihetsbegrepet ved å koble det til ideenes eller begrepenes verden. På dette punkt gjør det seg gjeldende en vesensforskjell mellom Bergson og Steiner. For Bergson er begrepene almene og utgjør ikke noe individuelt. Begrepene er formet ut fra rommets skjema og representerer et statisk og mekanisk element. De gjør altså vold på varighetens dynamikk og forløp, som de ikke kan uttrykke. Også for Steiner er begrepene almene, men de kan likevel uttrykke noe individuelt. Det samlede idéinnhold er nemlig ikke felles for alle individer, selv om hver enkelt idé i seg selv er almen. Og det er gjennom å handle ut fra summen av våre ideer, det vil si i overensstemmelse med intuisjonen av hele vårt idéinnhold, at handlingen blir individuell og fri. ”Summen av våre ideer, det virkelige innhold i våre intuisjoner, utgjør vårt individuelle særpreg, på tross av ideenes almene karakter,” fremholder Steiner. ”Dette er individets moralske innhold, når dets handlinger er bestemt av intuisjonen. Den høyeste moralske drivfjær og samtidig det høyeste motiv er å la dette innhold få leve seg ut. Alle andre moralprinsipper forenes til syvende og sist i dette intuitive innhold. Man kan kalle et slikt standpunkt for etisk individualisme.”[29] ”Det individuelle i meg selv er ikke organismen med dens drifter og følelser,” skriver han, ”men den enhetlige idéverden, som lyser frem i denne organisme. Drifter, instinkter, lidenskaper utgjør kun det artsmessige hos mennesket. Min individualitet består i at noe ideelt lever seg ut på en spesiell måte i disse drifter, lidenskaper og følelser. Gjennom mine instinkter og drifter er jeg et menneske som det går tolv av på dusinet. Individ er jeg gjennom den idé som gjør at jeg innenfor dusinet betegner meg som et jeg. Hvis man kun tok hensyn til min dyriske natur, ville bare et fremmed vesen kunne skille meg ut fra den andre. Gjennom min tenkning, det vil si ved aktivt å gripe det ideelle som lever seg ut i min organisme, skiller jeg meg selv ut fra de andre. [...] Jeg fornemmer at en handling er fri når den springer ut av det ideelle i mitt individuelle vesen. Alt annet som lever i våre handlinger, om det nå skyldes naturens tvang eller presset fra en moralsk norm, oppleves som ufrihet.”[30] Man er kort sagt fri når handlingene springer ut av helheten av ens ideelle natur eller vesen, ufri i alle andre situasjoner. Likeledes er man ufri når man handler etter almene og generelle ideer, som bare utgjør deler av ens åndelige bagasje. Hva det gjelder, er å finne den helt individuelle intuisjon. Og intuisjonen kan bare være individuell i den grad den bryter med det almene og felles tankegods, det vil si i den grad den uttrykker en personlig helhetsanskuelse.

Det er interessant å merke seg at også hos Bergson fører tidsfilosofien naturlig over i en frihetsfilosofi. Og formelen for friheten lyder tilsvarende hos Bergson som hos Steiner: Fri er en handling når den utspringer fra hele jeget. Med hele jeget mener Bergson et dypere jeg, som vi trenger inn til bakenfor det ytre jeget, og som består i helheten av de indre bevissthetstilstander.[31] Parallellen til Steiner er her slående. Men så stopper den tilsynelatende: For Bergson er det den konkrete varighet, hvis elementer gjennomtrenger hverandre, som utgjør det dypere jeget, ikke den ideelle del av mennesket, hvis elementer ligger utenfor hverandre.

Det er på dette punkt naturlig å påpeke enkelte andre momenter som muliggjør en tilnærming mellom Bergson og Steiner. For det første fornyer både Bergson og Steiner gjennom deres filosofi om friheten en spiritualistisk metafysisk tradisjon. Mens den samtidige filosofi, påvirket av den samtidige positivisme, hadde benektet at mennesket kunne ha en erkjennelse av det absolutte, følger det av både Bergsons og Steiners tankegang at en slik erkjennelse er mulig. Det er nettopp fordi begge postulerer en erkjennelse av det absolutte, at de også kan postulere en erfaring av friheten: Frihet er jo selv noe absolutt i den betydning at den ikke er bestemt av utenforliggende faktorer. Erkjennelsen av friheten bekrefter således forestillingen om en absolutt erkjennelse på vårt bevissthetslivs område; det er fordi vi erkjenner oss selv som en fri årsak, at vi erkjenner oss selv i absolutt forstand.

For det annet fører Steiners frihetsbegrep til en ny jeg-filosofi, som ikke er uten likhetspunkter med Bergsons tanker. Den rene eller høyere form for erkjennelse, den som foregår i friheten, medfører tilblivelsen av et nytt jeg, eller om man vil, en frigjørig av det høyere jeg fra det lavere. Erkjennelsen forvandler med andre ord det erkjennende subjekt. Og det som skjer, er at subjektet trer frem som fri ånd, hvis natur er ren tenkning, kjærlighet og vilje. Gjennom frihetens tenkning renses ikke bare tanken selv, men også følelsen og viljen.[32]

Steiner går ytterligere et skritt videre når han hevder at bare på denne måte vinner mennesket sitt eget vesen. Han fremholder, idet han nesten foregriper den senere eksistensialisme, at når vi betrakter en gjenstand i den ytre verden, er begrepet fullt ut bestemt gjennom det vi iakttar; sammenhengen mellom begrep og iakttagelsesobjektet er her objektiv og gitt én gang for alle. Slik er det derimot ikke hos mennesket. ”Menneskets vesen er ikke endelig fastlagt uten vår egen medvirkning,” skriver han. ”Dets sanne begrep, det moralske menneske (den frie ånd), er ikke på forhånd objektivt forenet med iakttagelsesbildet ’menneske’, slik at vi efterpå kan nøye oss med å fastslå sammenhengen. Mennesket må gjennom egen aktivitet forene sitt begrep med iakttagelsesobjektet. Begrep og objekt dekkes her bare når mennesket selv utfører det. Dette er kun mulig når mennesket har funnet begrepet om den frie ånd, nemlig sitt eget begrep.”[33] Denne prosess er for Steiner situasjonsbestemt. Det gjelder, sier han, å finne den individuelle intuisjon som svarer til det konkrete tilfelle eller den situasjon som mennesket til enhver tid befinner seg i. Siden enhver situasjon er en ny situasjon som medfører en ny bestemmelse av mennesket (av dets ideelle vesen), følger det at menneskets selvbestemmelse aldri fullt ut er realisert. Mennesket forblir alltid et åpent prosjekt som ikke kan omfattes av en bestemt definisjon. ”Jeg er selv som iakttagelsesobjekt under stadig forvandling,” skriver Steiner. ”Som barn var jeg én ting, som yngling og mann noe annet. Ja, jeg kan iaktta hvordan jeg forvandler meg selv fra øyeblikk til øyeblikk. Jeg kan forandre meg på en slik måte at det hele tiden bare er samme sjablongmenneske som kommer til syne – eller slik at den frie ånd får utfolde seg. I mine handlinger er jeg som iakttaelsesobjekt underkastet disse forandringer.”[34]

Mennesket som skaper sitt eget vesen fører tanken tilbake til Bergson. Han skjelner, som allerede nevnt, mellom to former for jeg: et overflatejeg, som er adskilt fra sine bevissthetstilstander, og et dypere jeg, som er immanent i sine bevissthetstilstander. Dette siste jeg utgjør en organisk helhet og er i stadig vekst og forandring. Sant å si må man si at det aldri foreligger som et fast og organisert jeg. I ethvert nytt øyeblikk mottar det nye inntrykk og forandres. Enhver tanke om et fast og organisert jeg er ikke annet enn en projisering av det immanente jeg mot bevissthetens overflate.

Både Bergsons og Steiners teorier antesiperer på dette punkt filosofer som Heidegger og Sartre. Heidegger legger særlig vekt på den situasjon som den handlende befinner seg i, og som er bestemmende for hvorledes mennesket forholder seg til seg selv. Mennesket oppfattes her som et prosjekt eller som et utkast, hvis vesen ligger i dets til-væren eller eksistens, hvor eksistens betegner den måte mennesket er til på ‑ ikke hva det er, men hvorledes det er. Og hvorledes det er til, vil kunne variere fra situasjon til situasjon.

Sartre forsøker på sin side en syntese av Bergson og Heidegger. Han vil vise at friheten for mennesket er ubetinget, men samtidig at den er knyttet til en situasjon, det vil si at den er situert. Sartres bud lyder: Mennesket er ikke gitt én gang for alle, men velger seg selv. Og det velger seg selv nettopp gjennom de prosjekter det går inn på, og ved å ta ansvar for den situasjon det er i. Hans resonnement går ut på at det som normalt ansees å begrense friheten, er det som egentlig nyanserer den og gjør den til en personlig frihet. Frihet er ikke uavhengighet overfor en situasjon, men å ta ansvar for den ved å forholde seg til den så oppmerksomt som mulig. Handlingen skjer i en situasjon og er intet annet enn et forhold til en situasjon. Friheten er altså å forstå som et forhold til en situasjon, nemlig som et prosjekt om å handle i en verden som yder motstand, ved å beseire denne motstand. – Den dynamiske forståelse av jeget som man finner i det 20. århundrets filosofi, skylder således ikke bare Bergson meget, men også Steiner.

Det tredje forhold som skal fremholdes, er det viljeselement som ligger i frihetsbegrepet hos både Bergson og Steiner. For begge er friheten ansporelse til handling. I Bergsons varighet løser handlingen seg ut likesom et modent eple som faller fra stammen. Og Steiner skriver at ”jeg handler så snart jeg har erkjent handlingens idé.”[35]

Hos Bergson følger denne dynamisme direkte av hans teori om varigheten. Varigheten involverer helheten av bevissthetstilstander, forestillinger, ideer, følelser og vilje. Dess mer viljes-, følelses- og idéinnholdet gjennomtrenger hverandre, desto mer intens blir handlingen, og desto mer fritt er mennesket. Friheten har altså grader ut fra den mer eller mindre grad av gjensidig sammensmeltning våre bevissthetstilstander er utsatt for. Til den høyeste grad av frihet svarer det mest intense viljes- og føleseselement. Det er takket være denne sammensmeltning av ulike bevissthetstilstander at friheten ikke er et tomt skall, men uttrykker den mest fortettede form for personlig driv og streben.

Går vi nærmere inn på Steiner, møter vi samme tanke. Den begrepsmessige bestemmelse av den menneskelige frihet er bare første skritt. Det er på denne måte at mennesket blir oppmerksom på sin frihet. Det neste skritt er å la friheten leve seg ut i handling. Det gjør den i den grad den forener det erkjennelsesmessige med en følelses- og en viljespol. Vi skal altså ifølge Steiner ikke søke den frie handling ved en av de tre poler, men ved det ”punkt” i bevisstheten hvor både erkjennelse, følelse og vilje berører og gjennomtrenger hverandre. Dette skjer helt naturlig når vi har med en fri individuell intuisjon å gjøre. For en handling som er båret av en slik intuisjon, skriver Steiner, er nemlig forbundet med kjærlighet, det vil si med kjærligheten til det formål som jeg vil virkeliggjøre. Kjærligheten er altså en direkte følge av vår frihet eller rettere sagt et tegn på vår frihet. Jeg velger handlingen fordi den er fri, og fordi den er fri, elsker jeg den. Samtidig skjer det en forvandling av viljeslivet. Fordi jeg elsker, ”vil” jeg også: Jeg vil det objekt eller formål som jeg elsker. Når jeg tenker, betyr det med andre ord både at ”jeg elsker”, og at ”jeg vil”. Først da er den min handling og dermed en handling som er sprunget ut av min moralske vilje.[36] På denne måte tilveiebringes en helhet av vilje, følelse og tenkning.[37]

Det er altså ikke slik for Steiner at man vil handlingen fordi man prøver den ut gjennom refleksjonen. Tvert imot fullbyrdes handlingen spontant når bare jeg elsker den, det vil si når bare min intuisjon av den personlige sammenheng den står i, er dyp nok. ”Så snart jeg anser dette innhold som et berettiget grunnlag og utgangspunkt for en handling, da handler jeg også, likegyldig om jeg på forhånd hadde tilegnet meg begrepet, eller om jeg først erkjenner det umiddelbart før  handlingen – det vil si: uansett om det allerede eksisterte i meg som anlegg eller ikke.”[38] Man erindrer seg her Bergsons ord om at ”vi velger på tross av hva man er blitt enig om å kalle et motiv; og denne mangel på enhver håndgripelig grunn er desto mer påfallende jo dypere sett vi er frie”.[39]

Også for Steiner har dermed friheten grader. Graden av frihet avhenger av samklangen mellom tanke, følelse og vilje. Sagt på en annen måte er livet ifølge Steiner sammensatt av frie og ufrie handlinger. Hvem kan egentlig påstå at vi i alle våre handlinger virkelig er frie? Er ikke samklangen mellom den rene ekjennelse, følelsen og viljen alltid en skjør balanse som truer med å bryte sammen slik at vi istedenfor å være bestemt av vår ideelle natur, på nytt bare blir styrt av en del av vår natur, eller til og med av noe utenfor oss selv? Likevel, skriver Steiner, i hver av oss lever et dypere vesen, som utgjør menneskets frie ånd: ”Dette er et ideal, vil mange si. Uten tvil, men det er et ideal som arbeider i vårt vesen, noe realt som streber efter å virkeliggjøres. Det er ingen drøm, intet uttenkt ideal, men et ideal som har liv, og som også gir seg tydelig til kjenne selv der hvor det bare eksisterer i sin mest ufullkomne form.”[40]

I Frihetens filosofi legger Steiner hovedvekten på den begrepsmessige bestemmelse av frihetens idé. Denne posisjon benevner han også som objektiv idealisme. I de passasjer som er nevnt ovenfor, synes det å gjøre seg gjeldende et nytt element, hvor tyngdepunktet ligger på det dynamiske perspektiv. Det er ved å gi plass for denne indre dynamisme som en kjensgjerning at han synes å komme meget nært Bergsons filosofi, ja at han kan sees som en forløper for sentrale tanker i det 20. århundrets filosofi. Bergsons filosofi om varigheten kan her hjelpe oss til å forstå denne overgang hos Steiner fra en idealistisk til en dynamisk spiritualistisk filosofi.

3. Intuisjon og erkjennelse

 

Et fellespunkt mellom Bergson og Steiner er den sentrale rolle intuisjonen spiller. Hos Bergson er intuisjonsbegrepet nøye knyttet til erkjennelsen av varigheten, hvis motstykke det utgjør på erkjennelsesområdet. Hos Steiner er intuisjonen nøkkelen til å gripe ”tenkningens vesen”.[41] Hvorledes forholder så disse to former for intuisjon seg til hverandre?

I Filosofiens gåder bemerker Steiner om Bergson at når man på hans premisser fordyper seg i opplevelsen av det selvbevisste jeg, fullfører Bergson dette skritt ved å dekretere tanken dens avmakt. ”Der, hvor jeget skulle opleve sig selv i sit væsen, ser det ingen mulighed for at anvende tænkningen,” skriver han.[42] For å forstå denne innvending må vi gå tilbake til Bergsons skille mellom den tradisjonelle erkjennelse og den særlige type erkjennelse som varigheten fordrer.

Når vi taler om tradisjonell erkjennelse, mener vi en måte å forestille oss tingene på som griper dem ut fra rommets synsvinkel. Vi har her å gjøre med en tenkemåte som lar objektene fremtre med klare og tydelige grenser; de er altså adskilte og kan betraktes isolert fra enhver sammenheng. De er også ubevegelige og kan fastholdes uansett enhver forandring som de måtte være en bestanddel av. Det er takket være disse forutsetninger at man kan danne begreper og tall, ja i det hele tatt symbolske forestillinger. Det er med andre ord rommet, betraktet som en kategori ved vår fornuft, som ligger til grunn for den diskursive erkjennelse (det vil si en erkjennelse som ikke er direkte, men indirekte).

Ifølge Bergson er den romlige tenkemåte bestemt av den praktiske nødvendighet, det vil si nødvendigheten av å tilrettelegge forestillingene på en slik måte at de fører til de praktiske konsekvenser som de i utgangspunktet er ment å skulle ha. Eller sagt med andre ord: hvis de skal være et verktøy i kampen for tilværelsen. Bergsons filosofi går ut på å vise hvilke problemer som oppstår når denne tenkemåte anvendes på områder utenfor den praktiske sfære, som tilfelle er når det gjelder forståelsen av bevisstheten, jeget, etikken, naturen, ja også kunsten. På alle disse felter skjer det da en fordreining av perspektivet og en innsnevring av en dypere virkelighet. Den tradisjonelle filosofi har miskjent dette forhold. Tvert imot har den ført den romlige forestillingsmåte til dens ytterpunkt og dermed avstedkommet en absoluttering av den praktiske måte å tenke på. Herav kommer i Bergsons øyne alle de vanskeligheter og selvmotsigelser som den klassiske metafysikk har forårsaket eller viklet seg inn i, og som i siste instans har ført til at den er blitt erklært for å være ufruktbar og død.

Opp mot denne tenkemåte setter Bergson en form for umiddelbar erfaring av varigheten, som altså direkte griper virkeligheten (og ikke indirekte eller diskursivt), og som består i opplevelsen av virkeligheten som en intim sammenheng av forandringer og prosesser. Denne form for erfaring kaller Bergson intuisjon.

I hva består så selve intuisjonen? Bergson gir følgende definisjon: ”Det vi her kaller intuisjon, er den type [...] sympati ved hvilken man plasserer seg selv i det indre av en gjenstand for å sammenfalle med dét i den som er særegent for den og følgelig også uutsigelig.”[43] Det sentrale begrep er her ordet ”sympati”. Bergson bruker begrepet i dets opprinnelige etymologiske betydning for å betegne en indre kommunikasjon mellom to former for væren som ikke står i et utvendig forhold til hverandre, men som er direkte delaktige i en felles, tilgrunnliggende natur. Denne felles natur er i Bergsons øyne varigheten med dens forskjellige plan av rytmer. Ettersom varigheten for Bergson er å forstå som bestående av prosesser, forandringer og tendenser, følger det at intuisjonen defineres som den tanke som tar bolig i bevegeligheten. Intuisjonens objekt er kort sagt bevegeligheten.

Den første bevissthet vi har om denne bevegelighet, finner vi i intuisjonen av vår egen person i dens varighet. En første presisering av intuisjonen vil altså være å si at den går ut på å gripe varigheten eller bevegeligheten i vårt indre. Vår varighet er likevel del av en større varighet. Intuisjonen av vår egen varighet fører oss derfor i neste omgang til en universell varighet og til en umiddelbar opplevelse av andre virkeligheter utenfor oss selv. ”Det finnes en realitet som ligger utenfor vår forstand, men som likevel umiddelbart blir skjenket denne,” skriver Bergson. ”På dette punkt har den sunne fornuft rett overfor filosofenes idealisme og realisme. [...] Denne realitet er bevegelighet, mobilitet. Det eksisterer ikke ferdiglagede gjenstander, men bare gjenstander som dannes; ikke tilstander som opprettholdes, men utelukkende tilstander som forandrer seg. Hvilen er alltid bare tilsynelatende eller snarere relativ. Bevisstheten som vi har om vår egen person i dens vedvarende strømmen, leder oss til det indre av én virkelighet: Med den som modell kan vi forestille oss de andre virkeligheter.”[44]

Hos Steiner spiller intuisjonen en tilsvarende rolle som hos Bergson i forhold til tenkningen. Det vesentlige i denne sammenheng er å forstå hva tenkning er, eller rettere sagt, hvorledes mennesket som erkjennende vesen forholder seg til verden. Ifølge Steiner er tenkningen en selvstendig og absolutt forutsetningsløs virkelighet; den er ”et vesen som hviler i seg selv. Hvis man for å forklare selve tenkningen, finner det nødvendig å trekke inn andre ting, f.eks. fysiske hjerneprosesser eller åndelige prosesser bak den bevisste tenkning vi kan iaktta, gjør man seg blind for hva erfaringen sier oss. Når vi iakttar tenkningen, lever vi umiddelbart i noe åndelig vesensfylt, som bærer seg selv. Ja, man kan si at vil man oppleve det åndeliges natur slik det først viser seg for mennesket, kan man gjøre dette ved å iaktta tenkningen”.[45]

Tenkningen er med andre ord en realitet som eksisterer i og ved seg selv, og som har sin årsak i seg selv. Steiners originalitet viser seg ved at han postulerer tenkningen som gitt forut for både dens objekt og subjekt. Normalt ville vi ha gått den motsatte vei og forestilt oss den menneskelige bevissthet først og tenkningen som en evne ved denne bevissthet. For Steiner er tenkningen hverken bestemt av hva den er om, eller ved hvem den skjer, den er tvert imot en overindividuell og universell realitet.

Ved tenkningen bringes to poler sammen: begreper og sanseiakttagelser. Hva som skjer, er følgende: Sanseiakttagelsen viser oss en uendelig mangfoldighet av elementer. Disse trer frem som et aggregat av enkeltgjenstander som ikke henger sammen, men er uten helhet og orden. Samtidig konstaterer vi bakenfor iakttagelsesinnholdet en trang til å gå ut over dette. Hvis vi så nærmere betrakter bevissthetsinnholdet, ser vi at det i bevisstheten faktisk finnes noe som er i stand til å tilfredsstille denne trang. Vi erfarer nemlig til daglig at verden ikke oppleves som meningsløs og uforståelig, men at vår bevissthet ordner sansematerialet og gir det en mening og sammenheng. Dette element som i vår bevissthet bringer tingene i orden i forhold til hverandre, er våre begreper og ideer som knytter de iakttatte fenomener sammen. Et slikt begrep er for eksempel årsaksbegrepet. ”Ser jeg først mit halvåbne vindue, og så i næste øjeblik, hvordan det svinger helt op,” skriver Poul Brejnord i sin avhandling om Steiners erkjennelsesteori, ”kan jeg i bevidstheden blive stående ved den rene iagttagelse og konstatere fænomenfølgen, og derved aldrig komme til sammenhængen mellem disse to iagttagelser; først hvis jeg ud fra min erkendelsestrang søger forklaringen, dvs. spørger mig selv hvordan de to fænomener er knyttet til hinanden, og begynder at overveje hvordan sammenhængen mellem dem er, vil et begreb dukke op i min bevidsthed, et begreb om årsag; jeg indser at fænomenet at vinduet gik op, var forårsaget af noget andet, som jeg også kan iagttage, af vinden.”[46]

I bevisstheten foreligger det altså begreper som bringer en forståelig helhet ut av det umiddelbart gitte. Dette gjøres ved at tenkningen bringer den erfarte verden sammen med begrepenes verden. ”Når man betrakter selve tenkningen,” skriver Steiner, ”forenes to faktorer som ellers opptre adskilt: iakttagelsesobjektet og begrepet. Den som ikke gjennomskuer dette, vil oppfatte våre begreper kun som abstrakte bilder av gjenstandene, som han anser for den sanne virkelighet. Han vil konstruere en metafysisk verden som ligner den iakttagbare verden, og som han kaller atomenes verden, viljens verden, den ubevisste åndelige verden, alt efter sin spesielle forestillingsmåte. Han oppdager ikke at dermed oppstiller han kun hypoteser om en metafysisk virkelighet efter mønster av sin iakttagelsesverden. Kan man erkjenne vår tenknings funksjon, innser man at iakttagelsesobjektet kun er én del av virkeligheten. Den andre del, som først gir oss hele virkeligheten, opplever vi når vi gjennomtrenger objektet med tenkningen. Vi ser da at tenkningen ikke er et abstrakt bilde av virkeligheten, men noe åndelig vesensaktig som bærer seg selv [...].”[47] Kort sagt, mellom iakttagelsen og begrepene er det den forskjell at mens iakttagelsesinnholdet selv er tomt for mening, det vil si at det ikke opplyser noe om seg selv, men krever noe utenfor seg selv for å bli forståelig, er begrepene umiddelbart meningsbærende og klart gjennomsiktige. Deres forståelighet er umiddelbart selvinnlysende. I denne forstand fremstår den sansbare (og naturvitenskapens!) verden som en ufullstendig virkelighet, som krever et åndelig (eller ideelt) motbilde for å kunne fattes.[48]

En annen forskjell mellom iakttagelsesinnhold og begreper er at førstnevnte er passivt gitt, mens begrepene er aktive frembringelser ved vår bevissthet. Begrepene må vi frembringe for å kunne oppleve dem: Hvis vi bare blir stående i en passivt betraktende tilstand, vil sammenhengen blant fenomenene aldri gå opp for oss. Først når jeg ut fra min trang til erkjennelse frembringer begreper og forstår å anvende disse på iakttagelsesinnholdet, vil disse sammenhenger være til stede i min bevissthet.

Dette betyr likevel ikke for Steiner at begrepene er vilkårlige frembringelser ved bevisstheten. Om de frembringes subjektivt ved min bevissthet, viser de i deres innhold til noe objektivt utenfor meg: ”Jeg forbinder f.eks. begrebet virkning med begrebet årsag, og begrepet egenskab med begrebet ting. Det rene begreb er min egen skabelse, men det indhold som jeg frembringer, er ikke vilkårligt, det har sin egen indre lovmæssighed, sine egne indre nødvendige sammenhænge, og selvom jeg selv frembringer disse sammenhænge, bliver jeg klar over at tænkningen kun er et subjektivt fænomen i sin form, men at den indholdsmæssigt ikke er subjektiv. Jeg kan kun frembringe tænkningens begreber i ganske bestemte skikkelser, og forbinde dem på bestemte måder; begrebet om en cirkel kan kun have en ganske bestemt form, og det gælder også for alle andre begreber.”[49] At tenkningens innhold ikke er subjektivt, fremgår også av den kjensgjerning at jeg ikke kan overbevise et annet menneske om en bestemt tankegang fordi den er min, men fordi det annet menneske kan innse at den er riktig. Fordi tankeinnholdet er objektivt, er det med andre ord også intersubjektivt: Det er felles for alle subjekter. Det skal dessuten bemerkes at begrepenes subjektivitet ikke er ensbetydende med at de hentes ut fra en høyere virkelighet gjennom en eller annen form for mystisk skuen. Hva som skjer, er at de konstrueres i min bevissthet ifølge begrepsverdenens egen indre logiske nødvendighet og lovmessighet.

Begrepene utgjør første nivå av en tankeverden som vår bevissthet på denne måte har adgang til. Det høyere trinn utgjøres av våre ideer. Med ideer mener Steiner en syntese av våre begreper, som således går opp i en større sammenheng. ”Betragter vi begrebet ’træ’, ser vi at det er en syntese af en række begreber, som tilsammen udgør dette begreb. Begrebet træ kan ikke tænkes medmindre begrebet plantevækst kendes, og også det endnu mere abstrakte begreb om et objekt i tid og rum må kendes. [...] Alle disse enkeltbegreber er igen afhængige af, og i forbindelse med andre begreber, og således kan vi se at idéverdenen må udgøre et samlet helt begrebssystem hvor alle led hænger sammen med hinanden, og er til for hinanden og hvor ethvert begreb er repræsentant for hele begrebsverdenen. Et afsondret begreb er utænkeligt i denne idéverden. Ingen bevidsthed omfatter naturligvis den samlede idéverden. Men ved at forfølge hvordan begreberne hænger sammen, kommer man til erkendelse af at alle begreber må hænge sammen, og at idéverdenen må være vævet sammen til en enhed.”[50] Frembringelsen av et åndelig begreps- og idéinnhold skjer altså på to måter, for det første gjennom abstraksjon, det vil si at tenkningen i forbindelse med et iakttagelsesinnhold fra idéverdenen utskiller et begrep som det knytter til et sanseelement. Evnen til å produsere slike adskilte begreper ved å splitte en enhetlig idéverden opp, kalles forstanden. Derved bestemmes verden. For å kunne forstå disse bestemmelser er det nødvendig å føre dem tilbake til en støre og tilbakenforliggende sammenheng, som er den enhetlige idéverden. Dette skjer i tenkningens annen aktivitet, som kalles fornuften. Gjennom fornuften når tenkningen til sin avslutning, idet den skaper enhet og sammenheng ut av det mangfoldige. Forstand og fornuft kaller Steiner tilsammen for den rene tenkning eller også, fordi de forlener den sansbare verden med mening, verdens væren.

Etter på denne måte å ha bestemt de forskjellige nivåer av tenkningen stiller Steiner spørsmålet om hvorledes tenkningen fra vår begreps- og idéverden henter det tankeinnhold som den forener med iakttagelsesobjektet. Dette tankeinnhold, skriver han, kommer til syne i vårt indre gjennom en indre erfaring, som overfor tenkningen (våre begreper og ideer) er hva den ytre iakttagelse er for iakttagelsesobjektet. Tankeinnholdet opplever vi umiddelbart, og denne umiddelbare anskuelse av et tankeinnhold er hva Steiner kaller for intuisjon. ”Intuisjon og iakttagelse er de to kilder for vår erkjennelse,” skriver Steiner. ”Gjenstanden er fremmed for oss, helt til det i vårt indre dukker opp en intuisjon som gir oss det stykke av virkeligheten vi mangler når vi kun iakttar. Den fulle virkelighet åpenbarer seg kun hvis vi har evnen til å finne de intuisjoner som tilsvarer tingene. Slik som den farveblinde bare ser forskjellige lyshetsgrader, men ingen farvekvaliteter, slik kan man uten intuisjonen kun erfare usammenhengende iakttagelsesfragmenter.”[51] I samsvar med dette gir han i Frihetens filosofi følgende definisjon av intuisjonen: ”Intuisjon er en bevisst opplevelse, som utspiller seg i det rent åndelige, av et rent åndelig innhold. Bare gjennom intuisjon kan man gripe tenkningens vesen.”[52]

Vi har sett at forskjellen mellom begreper og ideer består i større eller mindre grader av syntese, idet begrepene er synteser av iakttagelsesinnholdet og ideene av begrepene. Parallelt finnes det forskjellige grader av intuisjon, alt ettersom den griper ulike nivåer av syntese. Gjennom disse ulike intuisjonsplan fordyper man ifølge Steiner erkjennelsen: ”Å fordype erkjennelsen,” skriver han, ”er bare mulig ved hjelp av de intuisjonskrefter som lever i tenkningen. Gjennom den opplevelse vi utvikler i tenkningen, kan vår intuisjon dukke ned i dypere eller grunnere skikt av virkeligheten. Utvides vårt iakttagelsesbilde, kan vi stimuleres til å dukke dypere ned, slik at erkjennelsen middelbart berikes gjennom det vi iakttar.”[53] Også for Bergson finnes det grader av intuisjon. Man vil bedre forstå dette hvis man tar i betraktning at intuisjonen, som all form for bevissthetsliv, for Bergson nødvendigvis selv må hvile i varigheten og derfor fremvise den samme spenningsforskjell som denne. På denne måte kan man tenke seg forskjellige nivåer av intuisjon alt ettersom man i intuisjonen erfarer forskjellige grader eller rytmer av intensitet. I denne forstand finnes det en rekke ubestemte handlinger av intuisjon som alle har sitt tydelige særpreg, og som svarer til forskjellige rytmer av virkelighet, det vil si av varighet. Den ”dypeste” intuisjon, om en slik skulle finnes, blir da å oppfatte som det mest konsentrerte ytterpunkt ved varighetens bevegelse.

I lys av det ovennevnte gjør det seg likevel i utgangspunktet gjeldende en vesensforskjell mellom Bergsons og Steiners intuisjonsbegrep. Hos Bergson griper intuisjonen varigheten. Varigheten utelukker på sin side begrepene og ideene, som er å forstå som det stivnede overflatelag av en indre, levende varighet. Hva mer er, Bergson definerer intuisjonen som en form for sympati ved hvilken vi sammenfaller med bevegeligheten både i vår egen bevissthet og utenfor oss selv. Til grunn for Bergsons sympatibegrep ligger med andre ord tanken om en direkte felles deltagelse i samme natur eller væren, hva Bergson også kaller delaktighet i samme varighetsrytme hvorved to forskjellige gjenstander bringes til å vibrere i samklang. I denne forstand betyr sympati ikke ”evnen til å føle med”, men ”evnen til å være ett med”. Intuisjonen betegner kort sagt hos Bergson ingen opplevelses- eller erkjennelsesmodus, men en eksistensmodus, som først ved en abstraksjon blir til erkjennelse.

Hos Steiner fremstår derimot intuisjonen tilsynelatende som en form for intelligibel skuen, det vil si som en indre erfaring av et tankeinnhold. I denne forstand må man forstå intuisjonen hos Steiner som en erkjennelses- og ikke en eksistensmodus.

Denne forskjell mellom Bergson og Steiner er likevel ikke så absolutt som man skulle kunne tro. Sett i et videre lys synes den langt på vei å bli utjevnet av Steiner selv. Det er de betraktninger som Steiner knytter til idéverdenens natur som på dette punkt ytterligere utdyper (eller for den saks skyld problematiserer) intuisjonsbegrepet. Når Steiner skal beskrive idéverdenen, uttrykker han seg på mange måter parallelt med hvorledes Bergson beskriver varigheten. Vi har sett at varigheten for Bergson utgjør et hele, hvor våre bevissthetstilstander går over i og gjenspeiler seg i hverandre. Derved oppstår varighetens særlige form for dynamikk. Vi har også sett at Steiner i Hvorledes erhverves kundskap om høiere verdener uttrykker seg om det høyere jeg på en måte som bringer tanken hen på Bergsons varighet.[54] På tilsvarende analoge måte taler Steiner i Grundtræk af en erkendelsesteori om idéverdenen. Han skriver at ideene går over i hverandre, og at de flyter sammen til et hele, slik at de danner en strøm: ”Fornuften er nu virkelig evnen til at iagttage idéer. Vi må her fastslå forskellen mellem begreb og idé, – den har vi hidtil ladet ude af betragtning. Ved vore hidtidige formål gjaldt det blot om at finde den kvalitet ved det tankemæssige, der viser sig i begreb og idé. Begrebet er den enkelte tanke, sådan som den fastholdes af forstanden. Bringer jeg en mangfoldighed af sådanne enkelte tanker i en levende strøm af bevægelse, sådan at de går over i hinanden, forbinder sig, så opstår der tankemæssige dannelser, som kun er til for fornuften og ikke kan nås af forstanden. For fornuften opgiver forstandens skabninger deres isolerede eksistenser og lever videre som dele af en totalitet. Disse dannelser, som fornuften har skabt, skal hedde idéer.”[55] Ja, for å oppnå tilfredsstillende erkjennelse må jeg bringe mine begreper i harmoni med hverandre, og dette gjør jeg ved å la dem flyte sammen. Først da oppstår en gjensidig harmoni mellom mine begreper, og først da føler jeg at jeg er i besiddelse av sannheten.[56] Kort sagt postulerer Steiner et tenkningens enhetsvesen, hvori alle forstandens utsondrede begreper inngår som i en høyere syntese. Dette enhetsvesen omtaler han som noe selvstendig værende.

Det synes derfor som om Steiners idéverden ikke består i den samme utvorteshet som Bergsons begreps- eller idéverden. Tvert imot, hva han kaller idéverdenen, skulle man kunne forstå som en parallell til Bergsons varighet. Det samme gjelder også begrepsverdenen. Hos Steiner utgjør ikke begrepene de abstrakte logiske elementene som tilfellet er for Bergson. Dette skyldes at begrepene selv inngår i synteser med andre bevissthetstilstander, som for eksempel forestillinger og følelser. Forestillingene er, skriver Steiner, individualiserte begreper, det vil si begreper knyttet til en bestemt gjenstand iakttatt i en bestemt situasjon, og som bevarer denne situasjonstilknytning også senere. Følelsene, som lever seg ut i lyst og smerte, er likeledes uttrykk for vårt individuelle forhold til objektet. Begrepene er kalde og uttørkede når de opptrer i abstrakt form, som rene almenbetegnelser, levende når de er forbundet med forestillinger og følelser. Erkjennelsen av verden går med andre ord hånd i hånd med våre individuelle forestillinger og med utviklingen av følelseslivet. Tilsammen utgjør de den levende enhet som kjennetegner det dypere åndelige liv. Ja, Steiner går så langt som til å hevde at all erkjennelse uten følelse er en abstraksjon, og at følelsen først får sin egen verdi i den grad den forenes med tankens høyeste regioner og således innlemmes i en verdenstotalitet, det vil si i idéplanet. Således må man tenke seg tenkningen som et plan av mer eller mindre fortettede synteser, hvor de enkelte bevissthetstilstander i desto større grad får sin egen verdi ettersom de innlemmes i helheten. ”Den som [...] vender seg hen  til den vesensfylte tenkning, han vil der finne både følelse og vilje, ja til og med i deres dypere virkelighet,” skriver Steiner. ”Den som vender seg bort fra tenkningen, til den ’rene’ følelse og vilje, mister også det følelses- og viljesmessige i deres sanne virkelighet. Vil man intuitivt oppleve tenkningen, da vil også følelsen og viljen komme til sin rett.”[57] Det følger herav at intuisjonen hos Steiner likesom tilfelle er for Bergson, griper en helhet av bevissthetstilstander, som gjensidig gjennomtrenger og betinger hverandre. Intuisjonen av det rene abstrakte begrep, uten følelser eller individuelle forestillingselementer, vil være et skyggeaktig, kaldt verdensbilde, skriver han, likesom det motsatte, intuisjonen av rene følelser og av ren vilje uten tenkningen, vil være en like så abstrakt bevissthetstilstand.[58] I begge tilfelle ville vi bare gripe det helt utvendige ved det åndelige liv.

I denne beskrivelse av begrepenes og ideenes liv kommer Steiner langt på vei Bergsons varighet i møte: Tenkningen må hos Steiner forståes dithen at den innbefatter og ikke ekskluderer andre bevissthetstilstander. Det er først på disse premisser at tenkningen blir vesensfylt, og at også resten av bevissthetslivet får mening.

Med utgangspunkt i denne forståelse av tenkningens natur blir det mulig ytterligere å presisere forholdet mellom Bergsons og Steiners intuisjonsbegrep. For det første, for Bergson er alt forstands- og fornuftsarbeide diskursiv eller formidlet erkjennelse. Intuisjonen er derimot umiddelbar erfaring. For Steiner er derimot forstands- og fornuftsarbeidet, gjennom det element av intuisjon som dette arbeidet innebærer, ikke formidlet, men umiddelbar og direkte erkjennelse. I begrepene og ideene griper vi følgelig ikke symboler på virkeligheten, men retninger eller strømninger ved noe åndelig vesensaktig som bærer seg selv. Idet mennesket åpnes adgang til denne idéverden, erfarer det en umiddelbar, selvstendig åndelig virkelighet.

Det annet perspektiv som skal trekkes frem, er en konsekvens som følger av det ovennevnte. Steiner definerte intuisjonen, slik vi har sett, som en ”opplevelse, som utspiller seg i det rent åndelige”. Det åndelige, har han latt oss forstå, er en levende strøm av bevegelse hvorved de enkelte tanker går over i hverandre, lik Bergsons varighet. Idet vekten her legges på umiddelbar opplevelse av åndelig aktivitet og bevegelse, stilles man overfor Bergsons spørsmål: Kan man erkjenne en bevegelse eller en aktivitet hvis man ikke først tar inn over seg denne bevegelse og blir ett med den? Hvis så, må man ikke da forstå intuisjonen hos Steiner som parallell med Bergsons intuisjon, hvor det mellom intuisjonen og dens objekt er tale om et sammenfall i væren, det vil si et erkjennelsesforhold som også innebærer et eksistensforhold? Således forstått skulle vi i intuisjonen ikke bare umidelbart oppleve vår egen ånds innhold, men, ettersom denne natur er felles for alle tenkende subjekter, også virkelighetens sanne bestemmelser. Vi skulle kort sagt, for å si det med Steiners ord, bli ett med verdensvesenet.

 

4. Intuisjonens rekkevidde

 Det springende punkt hos både Bergson og Steiner er forholdet mellom intuisjonen og andre værensformer. Ellere rettere sagt: Hos begge når intuisjonen eget bevissthetsinnhold. Men, må vi spørre oss, når den også virkeligheten utenfor oss, og hvorledes blir da denne å forstå?

Bergsons filosofi er å forstå som et oppgjør med den type filosofi som setter et tydelig skille mellom jeget og den ytre verden. Innenfor den moderne filosofi går dette skille tilbake til Descartes: I sin ytterste konsekvens hadde cartesianismen ført til et ”brukket” verdensbilde, til antagelsen om to adskilte substanser som var fremmede for hverandre. Dette var også hva den videre utvikling av denne filosofi hadde bekreftet: Man forsøkte å gjenopprette helheten ved å gå ut fra den ene eller den annen av de to motpolene (enten materien, som ga et materialistisk verdensbilde, eller tanken, som ga en spiritualistisk oppfatning), men i begge tilfellene førte forsøket til en absoluttering av den ene side som utelukket den annen.[59] Det lyktes Bergson å gjenopprette helheten idet han forsonet tanke og materie, bevissthet og natur gjennom begrepet varighet.

Bergsons første skritt var å utarbeide en teori hvor varigheten var identisk med vår bevissthets natur. Fra å være en psykologisk teori blir filosofien om varigheten deretter en modell som Bergson forstår alt liv, ja all væren, etter. På denne måte utarbeides med utspring i varigheten en ny ontologi: Liv er varighet, det består av bevegelser og forandringer, prosesser og tendenser som går over i hverandre og faller sammen med hverandre. Livet består altså i en stadig strøm av nye varighetsforløp som utgjør selvstendige fenomener, men som likevel ikke er vesensforskjellige fra eller fremmede for hverandre fordi de utgjør én og samme kontinuitet av en felles tilgrunnliggende bevegelse. Denne ontologiske varighet gir Bergson betegnelsen élan vital; ”livshigen”, det vil si en higen som driver livet fremover og skaper utvikling og fornyelse.

Varighetens struktur er likevel ikke den samme overalt; den tillater forskjellige rytmer og grader av ulik spenning ‑ den kan være mer eller mindre komprimert, mer eller mindre intens. Til disse ulike nivå av spenning eller fortetning i varigheten hører så de forskjellige former for væren, de forskjellig former for organismer og bevissthetsplan: I sin mest komprimerte form danner varighetsstrømmen den høyeste åndelige realitet, i sin avslappede form strekker varigheten seg ut og danner de laveste former for liv. Herav følger at livet for Bergson er av psykisk eller åndelig natur. Men Bergson går enda et skritt videre i det han ser materien som en del av samme livsdynamikk: Materien utgjør den laveste, det vil si den minst fortettede, form for varighet; den er hva Bergson kaller en avslappet, det vil si ikke-virksom, varighet eller kort og godt ”nøytralisert bevissthet”.[60]

I dette perspektivet blir individene å betrakte som fortettede sentre av varighet eller livshigen. Dette grunnsynet medfører en konsekvens av stor betydning. Når alt liv og all væren består av bevegelser og tendenser, eksisterer det ingen vesensforskjell mellom de enkelte former for væren. Det finnes bare grader av forskjell alt ettersom bevegelsene foregår med raskere eller langsommere rytmer, men det er ikke noe sprang mellom de forskjellige bevegelsesplan eller bevegelsessentre. Til syvende og sist er disse rytmer og bevegelser å betrakte som rytmer ved en stor felles bevegelse. Forskjellene mellom de enkelte værensformer utgjør ikke uoverkommelige skiller mellom selvstendige substanser som er fremmede for hverandre, men består i en felles bevegelses ulike grader av sitring og spenning. All væren henger altså sammen, og det er mulig å tenke seg en direkte kommunikasjon mellom alt som er til. I De to kilder til moral og religion skriver Bergson at mennesket står i kontakt med hele universet og ”strekker seg helt til stjernene”.[61]

I lys av varighetens ontologiske karakter blir det forståelige at intuisjonen ved siden av vår egen indre varighet også kan gripe andre bevisstheter. For ”mellom vår egen bevissthet og andre bevisstheter er avstanden mindre påtagelig enn mellom vårt legeme og andre legemer siden det er rommet som lager de skarpe skillene,” skriver Bergson idet han videre påpeker at den ”umiddelbare tiltrekning eller avsky som vi kan føle for andre mennesker, og som ofte viser seg å være forutseende, vitner om en mulig gjensidig gjennomtrengning av menneskelige bevisstheter. Det skulle således finnes endosmosefenomener på det psykologiske område. Intuisjonen fører oss inn i en større bevissthet”.[62] Dette må likevel ikke oppfattes dithen at intuisjonen skulle åpenbare hva andre bevisstheter rommer av konkret forestillingsinnhold. Det dreier seg tvert imot om en intuisjon av selve varighetsfenomenet, det vil si av det indre driv som beveger andre mennesker. Bergson uttaler seg aldri som om man skulle kunne se hva andre opplever. Derimot hevder han at man kan leve med i de andres opplevelser nettopp ved å ta inn over seg den psykiske rystelse som utgjør dynamikken i disse opplevelser, og som er et rent varighetsfenomen. Som tidligere nevnt dreier det seg her ikke om en samklang i varigheten mellom to organismer, men mellom to aktiviteter. Det er nettopp fordi jeget møter virkeligheten som handling og prosess, det vil si som bevegelse i varigheten, at det sammenfall i væren som Bergsons begrep om sympatien betegner, overhodet er mulig. Derfor kunne man definere intuisjonsakten som et møte mellom to forskjellige bevissthetsaktiviteter som forløper på ett og samme varighetsplan.

Men sympatiserer vi bare med bevisstheter? Favner ikke intuisjonen enda videre? Siden varigheten er en realitet i alle livsformer, skulle det også finnes en intuisjon av livsfenomenet i alminnelighet, og følgelig en erfaring av den higen som utgjør kjernen i alt livsstreben. Og Bergson tar ytterligere et skritt når han skriver at sympatien når opp til ting både høyere og lavere enn oss, endog til alle grader av væren. Enten vi beveger oss oppover eller nedover langs varighetens hierarki, bringer sympatien oss i kontakt med ytterpunktene for denne dobbelte bevegelse, materien på den ene side og det åndelige på den annen: ”I begge tilfelle kan vi ved en stadig større anstrengelse løfte sinnet og la det vokse seg utover mot det uendelige, i begge tilfelle går vi ut over, transcenderer vi oss selv. I det første tilfelle beveger vi oss i retning av en stadig mer fortynnet varighet, hvis pulsslag, som sitrer i en hurtigere rytme enn våre, og som stykker opp vår enkleste sansning, dermed fortynner vår sansnings kvalitet til kvantitet; ved denne prosess’ yttergrense ville vi finne den rene homogenitet, den absolutte gjentagelse ved hvilken vi definerer materialitet, det materielle. Ved å gå den andre veien kommer vi til en varighet som trekker seg sammen i spenning, som intensiverer seg mer og mer; ved yttergrensen møter vi evigheten. Ikke lenger den begrepsmessige evighet, som jo er dødens evighet, men en livets evighet som følgelig fremdeles er i bevegelse, en evighet hvori vår egen vedvarenhet ville finne seg inkludert ‑ likesom svingningene er inkludert i lyset, en evighet som ville være all vedvarenhets fortetning, likesom det materielle eller materialiteten er dens spredning eller fortynning. Mellom disse to yttergrenser beveger intuisjonen seg, og denne bevegelse er selve metafysikken.”[63]

I De to kilder for moral og religion forsøker Bergson å se en forlengelse av intuisjonen i mystikernes erfaring av Gud. Til grunn for denne utvidelse av intuisjonen lå et nøye studium av helgenlitteratur og biografier om kristne mystikere hvor Bergson i beskrivelsen av den mystiske ekstase mente å finne likhetstrekk med hva han selv hadde funnet i intuisjonen. Riktignok går ikke Bergson så langt som til å hevde at mystikerne er filosofer eller at filosofene skal gå i mystikernes fotspor. Bergson anså ikke seg selv ‑ og er heller ikke blitt ansett av andre ‑ for å være mystiker. Han fastslår imidlertid at likheten mellom mystikeren og filosofen er et verdifullt element for å forstå menneskets metafysiske erkjennelsesmuligheter.

Her står man både ved bergsonismens naturlige avrunding og ved åpningen til noe nytt. Bergson la i hele sitt arbeide stor vekt på å uttrykke hva han selv objektivt kunne sette frem av kunnskap. Når det gjelder mystikernes inderligste opplevelser, er ikke noen slik objektiv kunnskap mulig. Muligens derfor, og i kraft av det tradisjonelle kunnskapsbegrep med sitt krav om almen etterprøving og verifikasjon, vek Bergson tilbake for å trekke en slutning som han ikke objektivt kunne begrunne.

For Steiner reiser spørsmålet seg om intuisjonens rekkevidde i forbindelse med drøftelsen av frihetsbegrepet i Frihetens filosofi. Vi har sett at Steiner i denne bok definerte frihet som det samlede og virkelige innhold i våre intuisjoner, det som utgjør vårt individuelle særpreg. Dette syn sammenfattet han under begrepet etisk individualisme. Han stiller så spørsmålet om hvordan det er mulig at menneskene kan leve harmonisk sammen når enhver bare streber etter å hevde sin egen individualitet. Denne innvending glemmer, skriver han, idéverdenens almene karakter. Organisasjonen av ideene innbyrdes er personlig og utgjør den individuelle karakter, men ideene i seg selv er felles for alle mennesker. De ideer som virker i meg, er ikke noen andre enn dem som virker i alle andre mennesker. Forskjellen mellom de ulike menneskers anskuelser ligger ikke i at de lever i forskjellige idé- eller tankeverdener siden menneskene er av én ånd, men at de har forskjellige intuisjoner av denne åndelige verden: ”Forskjellen mellom meg selv og mitt medmenneske er på ingen måte at vi lever i to helt forskjellige åndelige verdener, men at min neste får andre intuisjoner fra vår felles idéverden. Min neste vil utleve sine intuisjoner, jeg mine. Hvis vi begge virkelig skaper ut fra ideen og ikke følger noen ytre (fysiske eller åndelige) påvirkninger, kan vi ikke annet enn møtes i den samme streben, de samme intensjoner. En moralsk konflikt, et sammenstøt er utelukket blant moralsk frie mennesker. Bare det moralsk ufrie menneske, som følger naturens drifter eller et pliktbud utenfra, kommer i konflikt med sin neste når ikke den andre følger samme instinkter og bud.”[64]

Det fremgår av denne tekst at ikke bare har menneskene del i en felles åndelig verden, men at de forholder seg til denne åndelige verden på samme måte, nemlig med det samme driv og den samme målrettethet. Det inngår jo, som allerede nevnt, i idéverdenen både et følelses- og viljeselement, og disse elementer ytrer seg i form av den samme dynamikk hos forskjellige mennesker. Denne dynamikk har vi sett at Steiner sammenfattet under begrepet kjærlighet: Fordi jeg elsker min frie handling, vil jeg den også. Denne enhet av tanke, følelse og vilje er felles for alle mennesker. Idet vi blir oss var denne dynamikk i oss selv, blir vi også var den samme dynamikk hos andre mennesker: ”Å leve i kjærlighet til sine handlinger, og å la de andre leve ut sine intuisjoner og å forstå deres vilje – det er de frie menneskers grunnsetning,” skriver Steiner[65]: De frie mennesker kjenner intet annet ”skal” enn det som deres egen vilje intuitivt sier ja til, og denne intuisjonsevne lar oss også forstå intuisjonen hos andre mennesker. På dette punkt går altså vår intuisjon ut over oss selv og griper andre værensformer. Samtidig skal det bemerkes at denne intuisjon sterkt nærmer seg Bergsons oppfatning av intuisjonen, hvor det er tale om en samklang mellom forskjellige aktiviteter. Steiner uttrykker seg her som om det er tale om en samklang mellom felles bestrebelser. Likeledes skal det bemerkes at denne form for intuisjon mer synes å betegne en eksistensmodus, som tilfelle er for Bergsons intuisjon, enn en erkjennelsesmodus, som tilfelle er for Steiners egentlige definisjon av intuisjonen. Overgangen mellom disse to intuisjoner hos Steiner illustrerer godt hva vi tidligere har omtalt som overgangen fra en objektiv idealisme til en dynamisk spiritualisme.

Steiner er langt mer eksplisitt enn Bergson på at man også kan ha en direkte intuisjon av andre menneskers bevissthetsinnhold. Delvis følger dette av hans tanke om den felles idéverden som binder menneskene sammen. Men det følger også av intuisjonen oppfattet som samklang mellom de forskjellige menneskers streben og intensjoner. Ved å forene disse to synspunkter forsterkes ytterligere glidningen som vi har observert hos Steiner fra intuisjonen i idealistisk betydning til en intuisjon i dynamisk og spiritualistisk (eller bergsonsk) forstand.

Denne glidning er enda mer markant i det lille skriftet Den højere erkendelses udviklings trin.[66] Her postulerer nemlig Steiner et høyeste erkjennelsestrinn over begreps- og idéverdenen, som består i ren intuisjon. Med begrepene, skriver han, dreier det seg om en erkjennelse som bare griper egenskapene ved tingene, deres ytterside og ikke tingene i seg selv. Man står utenfor tingene og er begrenset til kun å uttrykke dem. Noe annet er en erkjennelse som går inn i tingene og griper dem innenfra: ”Det, som nu lever i sjælen, er virkelig genstanden selv. Jeget har udgydt sig over alle væsener, det er flydt sammen med dem. Tingenes leven i sjælen er nu intuitionen. Det skal netop tages ganske bogstaveligt, når man om intuitionen siger: Man kryber ved den ind i alle ting.”[67]

Det finnes én ting man kjenner innenfra, fortsetter han, og det er ens eget jeg. For dette kan på ingen måte iakttages utenfra, det kan bare oppleves innenfra. Hva dette betyr, kan gjøres klart ved en enkelt overveielse: Enhver ting i den ytre verden kan av alle mennesker benevnes ved det samme navn. Bordet kan av alle omtales som ”bord”, tulipanen som ”tulipan” og herr Hansen kan tiltales som ”herr Hansen”. Men det finnes et ord som enhver bare kan si til seg selv, og det er ordet ”jeg”. Ingen annen kan si ”jeg” til meg, for enhver annen er et ”du”. På samme måte er også enhver annen for meg et ”du”. Dette kommer av, skriver Steiner, ”at man ikke lever uden for, men i ’jeget’. Og således lever man ved den intuitive erkendelse i alle ting. Iagttagelsen af det egne ’jeg’ er forbilledet for all intuitiv erkendelse”.[68]

Hvor langt når denne intuisjon og av hvilken natur er den? I Den højere erkendelses udviklings trin skriver Steiner at man gjennom denne intuisjon ikke bare kan smelte sammen med andre mennesker, men også med andre former for liv, ja selv med materielle gjenstander. Følgende eksempel er talende: ”Man skal forestille sig, at man ser et menneske på gaden. Iagttageren får først et flygtigt indtryk af dette menneske. Senere lærer man det nærmere at kende, og det øjeblik kommer, hvor man bliver så fortrolig med vedkommende, at den ene sjæl åbner sig for den anden. Den oplevelse, som man gennemgår, når sjælenes dække således falder, og ’jeg’ står over for ’jeg’, kan sammenlignes med den, som den åndelige iagttager har, når stenen først blot viser sig som en ydre åbenbaring, og han så kommer frem til noget, som stenen hører til, ligesom neglen hører til menneskets legeme, og som viser sig som et lignende ’jeg’ som det, hans eget jeg er.”[69]

Intuisjonen fører altså inn i det indre av andre værensformer. ”Først da har man fattet noget intuitivt, når man over for dette ’noget’ er kommet til denne følelse: der ytrer sig deri et væsen, der er af samme art og indre sluttethed som mit eget jeg,” skriver Steiner.[70] Intuisjonen lærer oss med andre ord å se all virkelighet som en åndelig enhet; såvel naturen som de døde gjenstander inneholder noe åndelig som er beslektet med den menneskelige bevissthet, og som vi kan ha en umiddelbar erfaring av. Ja, det er bare på dette grunnlag at vi skulle kunne danne oss en forestilling om dem eller kunne nå til en begrepsmessig erkjennelse av dem. Uten denne intuitive samklang mellom mennesket og tingene i den ytre verden skulle all bestemmelse av dem være en vilkårlig forestilling. I foredraget Ånden i planteriket skriver Steiner at man ikke kan oppta ideer, begreper og forestillinger om ting og dermed danne seg en bestemmelse om deres virkelighet hvis dette åndelige innhold ikke allerede var tilstede i tingene og allerede lagt inn i dem.[71] Tingene i den ytre verden må altså ha del i den åndelige virkelighet som mennesket er en del av. I sin selvbiografi skriver han om Frihedens filosofi: ”For meg kom det dengang mindre an på å fremstille den åndelige verden slik den viser seg når den sansefrie tenkning går videre fra opplevelsen av seg selv til en åndelig anskuelse, enn å vise at det åndelige utgjør det virkelige vesen i den natur som er gitt for sanseiakttagelsen. Jeg ville gi uttrykk for at naturen i sannhet er åndelig. [...] Grunnen til det var at min skjebne hadde ført meg til å foreta et oppgjør med datidens erkjennelsesteoretikere. De gikk ut fra den forutsetning at naturen er blottet for ånd og sto dermed overfor den oppgave å vise i hvilken utstrekning mennesket er berettiget til i sin ånd å danne seg et åndelig bilde av naturen. Mot dette ville jeg stille en helt annen erkjennelsesteori. Jeg ville vise at mennesket når det tenker, ikke som en utenforstående danner seg bilder av naturen, men at erkjennelse er opplevelse, og at det erkjennende menneske står inne i tingenes vesen.”[72]

På samme måte som Steiner hevdet at jeg kan erfare tingene utenfor meg innenfra, mener han at vi også kan ha en direkte erfaring av åndelige realiteter over oss. Likesom begrepene bare griper tingene ytterside og ikke deres vesen, uttrykker ideene det åndeliges åpenbaringsform i menneskets sjel.[73] Ideene utgjør med andre ord ”yttersiden” av et høyere åndelig plan, som vi kan smelte sammen med gjennom intuisjonen. Dette høyere åndelige plan omtaler Steiner som de høyere verdeners vesener. Gjennom intuisjonen kan mennesket således bli ett med selvstendige, åndelige vesener, som ”er sluttede i seg selv”,[74] ja leve seg inn i en samklang med eterlegemets, verdenshemmelighetenes, rytmiske bevegelser.[75]

I Den højere erkendelses udviklings trin uttrykker Steiner seg som om intuisjonen er noe annet og forskjellig fra den begreps- og idémessige erkjennelse han tidligere har beskrevet (og dermed forskjellig fra den intuisjon som virker i begreps- og idéverdenen). Likevel er det mulig å se en sammenheng i Steiners tanke på dette punkt. Begreps- og idéverdenen utgjør som nevnt grader av fortetning av et åndelig innhold. Idet man kommer til den høyeste fortetning, forlater man det åndeliges fremtreden som synteser og griper  isteden det åndelige i selve det værens brennpunkt hvorfra alle synteser utgår. Opplevelsen av å være innenfor et slikt brennpunkt, er hva Steiner kaller intuisjon.[76] I intuisjonen er vi med andre ord ett med de ulike veseners indre væren, sentrum for alle deres handlinger, vilje og egenskaper. Man turde altså ikke forstå denne type intuisjon som en ny form som kommer i tillegg til den intuisjon vi erfarer gjennom begrepene og ideene, men som en høyeste grad av den samme intelligible anskuelse.

Idet vi antar en slik sammenheng mellom Steiners forståelse av intuisjonen, kommer vi meget nært Bergsons intuisjonsbegrep med dets vekt på varighetens ulike nivåer av rytmer og grader av fortetning, og tilsvarende mange ulike intuisjonsplan. Bergsons filosofi gir likevel ingen nøkkel til å forstå Steiners teorier om den rene intuisjon, bare et skjema som kan tjene som utgangspunkt forsåvidt Bergson insisterer på bevegelsen og det levende i intuisjonen. Steiners tanker om hvorledes vi gjennom intuisjonen kan flyte sammen med andre værensformer og iaktta andre menneskers sinnstilstander, for ikke å tale om å heve oss opp til høyere vesener, er en utvidelse av intuisjonen som Bergson selv antyder som metafysikkens overskridelse.

Ut fra disse betraktninger blir det klart at det i Steiners øyne ikke gies prinsipielle grenser for erkjennelsen. Erkjennelsen er nemlig ikke et alment verdensanliggende, men et problem som hvert enkelt menneske må gjøre opp med seg selv. Det er ikke tingene som ber om å bli forklart. De eksisterer og virker uavhengig av mennesket i samsvar med universelle lovmessigheter. For mennesket er disse lovmessighetene skjult. Det er altså mennesket som selv må søke dem. I seg har det den kraft som skal til for å kunne finne denne del av virkeligheten. Hvor langt det når, er et individuelt anliggende, avhengig av dets intuisjonsevne. Betingelsene for at erkjennelse skal oppstå, ligger altså i mennesket selv, ikke utenfor det. Betingelsene for hvor langt det skal nå, er avhengig av de spørsmål som mennesket stiller. Hvis vi stiller oss spørsmål som vi ikke kan svare på, må det være noe galt med spørsmålene og ikke med verdenen ettersom det er vi og ikke verdenen som stiller dem. Formulert klart og tydelig kan de føre mennesket inn til selve verdensaltet: Gjennom bevisst pleie av tenkningens iboende intuisjonskrefter kan man nå inn til verdenshemmelighetenes midtpunkt.

 

5. Det åndelige i evolusjonen

Både Bergsons filosofi om varigheten og Steiners filosofi om friheten fører over i en lære om livets utvikling. I begge tilfelle settes mennesket i sammenheng med en teori om livets begynnelse og mål. Til tross for at det er store forskjeller mellom Bergsons biologisk orienterte synspunkter og Steiners teser om verdensutviklingen og de okkulte fenomener, finner vi likevel parallelle trekk mellom dem i synet på bevissthetens rolle i evolusjonen. Hos begge kommer den spiritualistiske filosofi her til sitt naturlige høydepunkt.

Ifølge Bergson kan all væren til syvende og sist føres tilbake til én og samme grunnleggende realitet, nemlig en livets higen eller urkraft, élan vital, som på livets område utgjør motstykket til den indre varighet. Denne urkraft består i livets alltid fortsatte vilje til å løfte og å bevare seg selv i kampen mot materiens treghet. I Den skapende utvikling forestiller Bergson seg dette høyeste plan av virkeligheten ‑ eller av varigheten ‑ som et kraftsentrum som inneholder kimen til all væren i en virtuell og fortettet form. Fra dette sentrum bryter, likesom raketter ved et fyrverkeri, de ulike verdener frem. Det dreier seg om et uavbrutt frembrudd av nye former for væren som gjennomtrenger hverandre, og som danner livsstrømmen. Livet kan således med et bilde sammenlignes med en granat som splintrer seg i enkeltstykker, og hvor hver del igjen er en ny granat som splitter seg i atter andre bruddstykker og så videre i stadig nye eksplosjoner. På denne måten ligner livets utvikling på en bevegelse som brer seg fra et midtpunkt likesom ringer i et vann. Men ganske raskt blir denne bevegelse lammet av den motstand den møter. Den forsøker da å omgå hindringen ved å grave seg vei under materien i underjordiske ganger, men mot bergets masse brytes livet i stykker og løser seg opp i en rekke nye strømmer som hver og en forsøker å følge hvert sitt nye underjordiske løp inntil også de må gi opp. Plantenes, insektenes og dyrenes mangfoldige slekter er de tre hovedformer som livet på denne måte har delt seg i og er blitt stående ved.

Den opprinnelige livshigen er for Bergson ikke bare et uttrykk for livets selvoppholdelsesdrift, men har også en dypere metafysisk betydning: Livets higen virker som en stadig nyskapende kraft som søker å innsette et størst mulig ubestemthetsbelte i verden. Det bor i livet, skriver Bergson, en dyp streben etter å innpode en størst mulig grad av ubestemthet på de fysiske krefters nødvendighet. Dette vil si at livets oppgave i siste instans er å skape frihet. Bergson finner denne higen etter frihet ved livets begynnelse: Anstrengelsen for å vinne friheten, utgjør livskraftens opprinnelige fremstøt. Livets utvikling består deretter i stadig å frembringe eller etablere organismer i verden som hver på sin måte fortsetter det arbeide som livskraften har påbegynt. I utgangspunktet er altså alt liv knyttet til hverandre: De enkelte livsformer er deler av en felles bevegelse og utgjør en felles streben mot et felles mål[77], skjønt det bare er med bevisstheten og mennesket at denne skapende bevegelse fullt ut har lykkes: Overalt ellers i naturen er den truet med å stoppe opp og å ende i automatisme.[78]

I De to kilder for moral og religion tar Bergson et skritt videre, idet han identifiserer livets skapende energi med det høyeste åndelige prinsipp overhodet, nemlig med Gud. Herav følger at Gud er ikke transcendent, men immanent i all væren.[79] Samtidig utdypes perspektivet i Den skapende utvikling i og med at Bergson fremholder at Guds vesen er kjærlighet, og at hele livets utvikling består i en virksom kjærlighet. På tilsvarende måte er livets mål å skape mest mulig kjærlighet. Frihetsbegrepet får her en positiv bestemmelse idet Bergson ikke bare taler om frihet fra (fra determinasjonen), men frihet til (til kjærlighet).

For å komme til klarhet over dette punkt er det nødvendig å se nærmere på hvorledes denne kjærlighet virker. Bergson karakteriserer den som skapende energi og sammenligner den med den skapende emosjon som ligger til grunn for den kunstneriske skapen. Hos kunstneren gjør det seg gjeldende et behov for å skape, og dette driv uttrykker selv en form for kjærlighet, nemlig kunstnerens kjærlighet overfor sin egen emosjon og alt det den måtte inneholde av forespeilinger. Idet Bergson selv risikerer å gjøre seg skyldig i en antropomorfistisk fortegnelse av Guds vesen, sammenligner han Gud med kunstneren. For å forestille oss Gud, skriver han, la oss tenke på den entusiasme som kan gripe en kunstners sjel, fortære den og gripe den helt. Det er en slik entusiasme som utgjør Guds vesen. Gud er her ett med sin skapende emosjon likesom han er ett med sin kjærlighet.

Har så kjærligheten et objekt? Bergson svarer at det er ”vanskelig å forestille seg en aktiv kjærlighet som ikke vender seg mot noe bestemt. Og mystikerne vidner da også enstemmig om at Gud har behov for oss, likesom vi har behov for Gud. Og hvorfor skulle han ha behov for oss, om ikke for å elske oss? Det er nettopp denne slutning den filosof må komme til som tenker i tilknytning til den mystiske erfaring. Skaperverket vil fremstå for ham som Guds handling for å skape skapere, for å stille skapninger ved sin side som er verdig hans kjærlighet”.[80]

Tesen i De to kilder for moral og religion erstatter her fremstillingen i Den skapende utvikling. Det er likevel ikke noe brudd mellom disse to verkene. Snarere tar det førstnevnte det andre opp i seg, idet det gjennomfører tanken om livets higen etter frihet til dens ytterste punkt. For en filosofi om kjærligheten i bergsonsk perspektiv fører på en nødvendig måte over i en filosofi om den frie skapen. For det første krever kjærligheten at det foregår en uopphørlig skapende prosess for å frembringe værender som kan være objekter for den tilgrunnliggende kjærligheten. Jo mer denne prosess er fri, desto mer frembringes det av værender slik at kjærligheten kan utfolde seg i stadig større omfang. For det andre, jo mer fri og nyskapende de enkelte værensformer er, desto mer deltar de i den tilgrunnliggende kjærlighets egen natur og forlenger på sin side den skapelsesprosess som denne kjærlighet innebærer. I kraft av tanken om en identitet mellom elskoven og det elskede må man anta at de dermed også vil være desto mer ”begjært” av Guds kjærlighet. Og for det tredje, jo mer frie de er, og jo mer de deltar i Guds kjærlighet, desto mer vil de samtidig, i kraft av sammenfallet mellom kjærligheten og dens objekt, rette kjærligheten tilbake mot Gud, som er ren kjærlighet: Det er altså fordi all væren er gjenstand for Guds omsorg (kjærlighet), at de fremstår som selvstendige værensformer gjennom en skapende prosess (frihet), og at de deltar i samme tilgrunnliggende natur (kjærlighet). Vi er og forblir hele tiden innenfor en evolusjonistisk immanensfilosofi.

Livets tendens til å dele seg i frie skapende prosesser følger altså med nødvendighet av forestillingen om Gud som kjærlighet. Således er det intet som forhindrer filosofen å forestille seg ”et univers som ikke er annet enn den synlige og gripbare manifestasjon av kjærligheten og behovet for å elske, med alle de konsekvenser som denne skapende emosjon innebærer, det vil si tilsynekomsten av levende skapninger hvor denne følelse kan finne tilsvar, og en uendelighet av andre levende skapninger som var nødvendige for at de førstnevnte skulle kunne fremstå, og endelig det uhyre vell av materie som var nødvendig for livet”.[81]

Steiners skildring av hvorledes verden og mennesket har utviklet seg gjennom ulike epoker, ja selv før det nuværende jordeliv tok til, står meget fjernt fra Bergsons filosofi. I Videnskaben om det skjulte og Fra Akashakroniken[82] beskriver han utviklingen av mennesket og dets forhold til ulike åndelige vesener gjennom en rekke stadier frem til jordelivet. Han går også videre og skriver om fremtiden. Beskrivelsen inneholder detaljer om de første menneskeraser og referanser til forskjellige begivenheter i en fjern forhistorisk tid. Det er intet av dette hos Bergson, og noe slikt vil vel også ha brutt med hans strenge empirisk-vitenskapelige metodekrav om objektiv og almen etterprøving og verifikasjon av den filosofiske kunnskapen.

På dette punkt inntreder tilsynelatende også et skille i Steiners eget forfatterskap. I det minste i hans første bøker er det bare tale om en frigjøring av mennesket fra dets sanselige eksistensform og om en vekkelse av jeget til en mer åndelig og fullkommen værensform. Frihetens filosofi gir en metode til en slik utvikling, og kan derfor sammenlignes med antikkens visdomsbøker, som dreier seg om menneskets åndelige og sjelelige fostring. Frihetens filosofi er derfor noe helt annet enn vanlige filosofiske bøker, sier Steiner, som bare går ut på teoretisk kunnskap. Tvert imot er hensikten med Frihetens filosofi å gi en slags tanketrening for den som gir seg inn på å utvikle seg selv og å nå en høyere form for tilværelse. Boken har altså et praktisk og ikke et teoretisk formål: Det er i denne forstand Steiner skriver at bokens hensikt er å bevirke hos leseren en form for katarsis eller renselse av jeget.[83]

Den åndelig-sjelelige frigjøring som Steiner taler om i sine første verker, skjer gjennom et nytt syn på menneskets erkjennelsesmuligheter. I Frihetens filosofi formuleres problemet gjennom to spørsmål, som boken forsøker å besvare. For det første spør han om det finnes en erkjennelse av menneskets vesen som kan gi oss et sikkert  holdepunkt i livet, og som kan hjelpe oss til å overvinne tvil og skeptisisme. Det andre spørsmål lyder: Er denne nye erkjennelse av menneskets vesen forenlig med tanken om menneskets frihet. Eller kort sagt, kan mennesket betrakte seg som et fritt vesen. Svaret på det siste spørsmål er ja, og Steiner finner at det eksisterer en erkjennelse av menneskets vesen som fullt ut støtter tanken om viljens frihet, ja som er den eneste som gjør denne tanke mulig.[84]

I den senere del av forfatterskapet settes jegets åndelig-sjelelige frigjøring inn i en større metafysisk sammenheng. Frigjøringen av det åndelige i mennesket ses som en av mange historiske etapper hvorved mennesket blir utviklet og fullkommengjort. Således er mennesket i en stadig skapelsesprosess, og det er etappene av denne prosess Steiner beskriver i verker som Videnskaben om det skjulte og Fra Akashakroniken, etc.

Skillet mellom den første og den senere del av forfatterskapet er altså bare tilsynelatende. Den renselse av mennesket gjennom erkjennelse som han fremsetter i Frihetens filosofi ligger også til grunn for de historiske tablåer i de senere verker. Det er da heller intet i disse verker som motsier tesene i Frihetens filosofi, hverken hans lære om friheten eller intuisjonen og dermed heller ikke den sammenligning som vi på disse punkter har gjort mellom Steiner og Bergson.

På ytterligere et punkt er det grunn til å sammenholde Steiner med Bergson. I Videnskaben om det skjulte fremsetter Steiner en utviklingslære idet han spør seg hva utganspunktet for verdensutviklingen var. Utgangspunktet for denne utviklingen var noe åndelig, skriver han. Når man følger jordens liv i tilbakegående retning, kommer man til det punkt, hvor det stofflige element først ble til: ”Det stoflige udvikler sig ud af det aandelige. Fra begyndelsen existerer kun det aandelige. Ved den aandelige betragtning bliver man i stand til at iagttage dette aandelige, og ser hvorledes det efterhaanden ligesom fortætter sig til stof. Man staar overfor en proces, der paa et højere trin udspiller sig paa samme maade, som naar der i en beholder med vand ved specielle afkjølingsmetoder danner sig isklumper. Ligesom man her ser isen fortætte sig ud af det som blot var vand, kan man gjennem den aandelige betragtning følge, hvorledes de materielle ting og processer og væsener ligesom fortætter sig ud af den tilstand som gik forud, og som alene var aand. Saaledes har den fysiske planet, som vi kalder jorden, udviklet sig af et verdensvæsen af rent aandelig art, og alt hvad der findes af stofligt paa denne planet, har fortættet sig ud af det som tidligere var forbundet med den paa aandelig maade.”[85] Steiners beskrivelse av hvorledes all materie kan føres tilbake til et åndelig urpunkt, som det ved fortetning har oppstått av, kan minne om Bergsons syn på skapelsen av universet som et frembrudd av åndelig livsenergi som gjennom grader av avslappelse frembringer materien. Materien forklares innenfor bergsonismen som død, det vil si som nøytralisert og uvirksom varighet. Steiners is-metafor er hva avslapppelse og nøytralisering er for Bergson. I begge tilfelle betraktes materien som tilstivnelse og mekanisering av en opprinelig levende, åndelige kraft.[86]

Har så denne utvikling et mål? I Videnskaben om det skjulte skriver Steiner at målet for utviklingen er å bringe jeget til å klinge sammen i visdom med de øvrige vesener på jorden. Dette skjer ved at det gjennom utviklingen kommer til en ny kraft, som føyes inn i visdommen. ”Denne kraft er kjærligheden,” skriver han. ”I jordmennesket maa denne kjærlighedens kraft tage sit udgangspunkt. Og ’Visdommens Kosmos’ udvikler sig til et ’Kjærlighedens Kosmos’. Af alt det som ’Jeget’ kan udfolde sig i, skal der blive kjærlighed.”[87] Likesom tilfelle var for Bergson, er det også for Steiner åpenbaringen av Kristus-mysteriet som innebærer denne vending i menneskehetens utvikling. ”Kjærlighedens spire blev ved denne aapenbaring lagt ind i menneskets inderste væsenskjerne. Derfor skal den strømme ud i verdensudviklingen. Ligesom visdommen, som blev til i en tidligere udviklingsperiode, nu aapenbarer sig i den fysiske jordverden, i de nuværende ’naturkræfter’, saaledes vil i fremtiden selve kjærligheden aapenbare sig i alle fænomener som en ny naturkraft. Det er hemmeligheden for al udvikling i fremtiden: at al erkjendelse og i det hele alt hvad et menneske gjør udfra en virkelig forstaaelse af udviklingen, er en udsæd, som engang skal modnes som kjærlighed. Og saa megen kjærlighed som der opstaar, netop saa meget gjøres der for at skabe fremtiden.”[88]

Det er ikke vanskelig å se sammenhengen mellom denne passasje og Frihetens filosofi. I sistnevnte bok var jo, som vi har påpekt, kjærligheten en integrerende del av frihetsbegrepet. Jeg vil min frie handling fordi jeg elsker den. Samtidig utelukker ikke vår frie handling andre menneskers frie handlinger, tverti mot er for Steiner hver enkeltpersons frihet kompatible med den andres frihet, når man bare forstår hva den egentlige frihet er. Kort sagt: Den åndeliggjørelse som filosofien om friheten innebar for den unge Steiner, forfølges i Videnskaben om det skjulte i et større perspektiv: Det er fordi mennesket gjennom utviklingen har nådd til en høyere og mer forfinet åndelig erkjennelse at kjærligheten i betydningen universell harmoni mellom alle værensformer, er mulig å gjennomføre. I denne forstand forvandler åndelig erkjennelse ifølge sin natur seg til kjærlighet: ”I ’Jeget’ inderliggjøres [det som er forberedt som visdom]. Den ydre verdensvisdom forvandler sig i jordtilstanden til indre visdom i mennesket. Og naar den saaledes er inderliggjort, bliver den en spire hvoraf kjærligheden voxer op. Visdommen er kjærlighedens forudsætning, kjærlighed er resultat af visdommen gjenfødt i ’Jeget’.”[89]

Hos både Bergson og Steiner fører med andre ord en opprinnelig frihetsfilosofi over i en kjærlighetsfilosofi uten at det for noen av dem synes å være brudd på kontinuiteten i deres tankegang. Argumentet er tilsynelatende forskjellig hos de to filosofer. Men under denne forskjell ligger en dypere felles intuisjon. Hos begge oppfattes kjærligheten som en fullkomengjørelse av jeget. Kjærligheten er altså ikke noe som en gang er gitt, men representerer et mål i menneskets utvikling. Denne etappe kan man beskrive ved å si at den består i den høyeste form for inderliggjørelse av eller åndelighet ved jeget. Jeget når frem til denne tilstand i den grad det frigjør seg fra en utvortes tenkemåte og gjennom intuisjonen hensetter seg til den rene varighet hos Bergson, til det høyere plan av åndelig innhold hos Steiner. Gjennom varigheten og den åndelige virkelighet eksisterer ikke mennesket lenger adskilt fra verden, men står i kontakt med dens kjerne og gåte.

 

6. Bergson og Steiner, en oppsummering

Bergsons og Steiners innflytelse har hver på sin måte gjort seg gjeldende på mange områder av Vestens kulturliv. De impulser som de begge har avstedkommet, har inneholdt kimen til verdifulle elementer innenfor det 20. århundrets tenkning. Således har de innvirket på religiøse tenkere, kunstnere, diktere, psykologer, filosofer, pedagoger, politikere, etc. Dybdepsykologi og parapsykologi er noen retninger som har fått avgjørende impulser fra begge.

Avslutningsvis skal det fremheves tre forhold som innholdsmessig synes å forene Bergson og Steiner. Det har tidligere vært sagt at Steiner kalte sin filosofi for objektiv idealisme, som henspiller på tanken om at verden er begrepslig eller idémessig strukturert. Ved siden av denne tanke går en annen linje i Steiners verk, hvor det gjør seg gjeldende en dynamisk, spiritualistisk filosofi, hvor vekten ligger på liv, bevegelighet og prosesser. Denne linje har vi fulgt gjennom Steiners første erkjennelsesteoretiske verker og videre i aspekter av hans senere tanke. Det er ved denne side Steiner kommer nærmest Bergsons filosofi, og det er her at sistnevnte kan bidra til en større forståelse av enkelte sider ved Steiners teorier. Det er ikke også minst ved dette perspektiv at Steiner kan sies å foregriper sentrale elementer i det 20. århundrets filosofi.

Det annet forhold som skal påpekes, og som gjør deres budskap spesielt aktuelt idag, er at de begge har vist at det er gjennom en helhetsforståelse at man må stille de fundamentale spørsmål om mennesket og livet. Dernest har de utformet en slik forståelse ved å gjøre det mest håndgripelige ‑ og samtidig av filosofene det mest misforståtte ‑ av alle fenomener, nemlig det åndelige, til det grunnleggende utgangspunkt for deres filosofi. Som et resultat av deres analyser av det åndelige livs fenomener oppheves skillet mellom de enkelte individer, mellom menneskets skapende virksomhet og livet, mellom mennesket og verden. Rekkevidden av den impuls som en slik tanke innebærer, aner man knapt ennå.

For det tredje har de minnet oss om at filosofi ikke bare er teoretisk kunnskap, men også liv. Og derigjennom er den først og fremst praksis. For livet stiller mennesket daglig overfor spørsmål som er påtrengende i sin aktualitet: Livet skal leves, det tåler ikke utsettelse. Mens antikkens filosofer var seg bevisst denne dimensjon ved filosofien, etterlater vår samtids filosofi det alminnelige mennesket i et tomrom på dette punkt. Svikter den da ikke sitt kall ved at den ikke gir hva den før kunne gi? Og er det ikke et tankekors at jo mer filosofien utvikler nye sider, desto mer fjerner den seg tilsynelatende fra seg selv?

Filosofi er for å bruke et slitt, men fremdeles godt begrep, livsvisdom: Filosofien streber etter å finne et sammenhengende helhetssyn på verden. Og dernest er den knyttet til livet i den forstand at den må ha noe å si mennesket som står overfor viktige avgjørelser vedrørende arbeid, moral, samfunn, familie, liv og død: Den skal lære en å leve. Slike spørsmål er ikke filosofisk uinteressante, men utgjør selve filosofien. Og å hevde dette er ikke å drømme om en forgangen, filosofisk uskyldig ”naturtilstand”; snarere er det de som avfeier muligheten av dypere livsinnsikt innenfor filosofien, som har gjort seg anakronistiske. Bergson og Steiner kommer begge frem til en slik livsfilosofi gjennom sin tenkning idet de lærer oss å se på oss selv og verden med et naivt blikk. I dette blikk ligger kanskje det viktigste impuls de har gitt oss.

 [1] Die Rätsel der Philosophie in ihrer Geschichte als Umriss dargestellt, Berlin, 1901. Dansk oversettelse ved Poul Brejnrod: ”Filosofiens gåder. Et omrids af deres historie”, Oslo, Vidarforlaget, 1993, sitert etter den danske oversettelse, s. 322.

[2] Se ”Geschichtliche Symptomatologie”, i: Gesamtwerk von Rudolf Steiner, Dornach, Rudolf Steiner Verlag, bind 185, 1982, s. 173; jfr. også ”Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer und pädagogischer Fragen”, ibid., bind 192, 1991, s. 239; ”Entsprechnungen zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos”, ibid., bind 201, 1987, s. 237.

[3] Se ”Die Ergänzung heutiger Wissensschaften durch Anthroposophie”, ibid., bind 73, 1987, s. 250; jfr. også ”Der Goetheanismus ein Umwandlungsimpuls und Auferstehungsgedanke”, ibid., bind 188, 1982, s. 15; ”Geistige und soziale Wandlungen in der Menschheitsentwicklung”, ibid., bind 196, 1992, s. 227.

[4] Se ”Der Goetheanumgedanke inmitten der Kulturkrisis der Gegenwart”, ibid., bind 36, 1961, s. 59.

[5] Se ”Die soziale Frage”, ibid., bind 328, 1977, s. 131.

[6] La signification de la guerre, Paris, 1915. Svensk oversettelse ved Algot Ruhe: Krigets betydelse, Stockholm, 1915.

[7] Blant Steiners hovedverker fra denne periode er Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung mit besonderer Rücksicht auf Schiller, Berlin/Stuttgart, 1886 (dansk oversettelse ved Vagn Predbjørn Jensen: ”Grundtræk af en erkendelsesteori for Goethes verdensanskuelse med særligt henblik på Schiller”, København, Antroposofisk Forlag, 1969), Wahrheit und Wissenschaft, Weimar/Wien, 1892 (norsk oversettelse ved Ernst Sørensen: ”Sannhet og videnskap”, Oslo, Aschehoug, 1954 og Die Philosophie der Freihet – Grundzüge einer modernen Weltanschauung, Berlin, 1894 (norsk oversettelse ved Arne Møller: ”Frihetens filosofi ‑ Grunntrekk av en moderne verdensanskuelse”, Oslo, Antropos, 1978).

[8] Essai sur les données immédiates de la conscience, Bergsons doktoravhandling, Paris, 1889. Norsk oversettelse ved Hans Kolstad: ”Tiden og den frie vilje. En undersøkelse av de umiddelbare indre kjensgjerninger”, Oslo, Aschehoug, Thorleif Dahls Kulturbibliotek, 1990. 2. utgave 1998.

[9] Bergson: ”Le parallélisme psycho-physique et la métaphysique positive” (”Den psykofysiske parallellisme og den positive metafysikk”), i: Bulletin de la Société française de Philosophie, 1901, s. 33‑71, gjenopptrykt i Bergson: Mélanges, Paris, 1972, s. 463‑502. Sitert etter ibid., s. 464, 480 og 484.

[10] Mein Lebensgang, Dornach, 1925. Norsk oversettelse ved Niels Magnus Bugge: ”Min livsvei”, Oslo, Antropos, 1999, sitert etter den norske oversettelse, s. 35‑36.

[11] Ibid., s. 36.

[12] Ibid., s. 90.

[13] I sin selvbiografi skriver han at han som ung mente at det ikke kun eksisterte en åndelig verden som var virkelig, men at den fysiske verden bare var dens ytre åpenbaring og dermed ikke hadde full virkelighet i seg selv (ibid., s. 71). Ja, han forteller at han ville ha oppfattet den fysiske verden som et mørke ”hvis den ikke hadde fått lys fra [den åndelige] siden” (ibid., s. 37). Steiner hevder også at han som ung kunne følge det avdøde menneske ”på dets vei inn i den åndelige verden. Til en av mine tidligere lærere, som jeg også etter realskoletiden hadde et vennskapelig forhold til, skrev jeg en gang etter en medelevs død om denne siden av mitt sjeleliv” (ibid., s. 71).

[14] I samme selvbiografi skriver han at han i sin sjel stod ”overfor en åndelig skuen som ikke berodde på noen dunkel mystisk følelse. Den opptrådte tvertimot i forbindelse med en åndelig virksomhet som hva gjennomsiktighet angår, fullt ut lot sg sammenligne med den matematiske tenkning. Jeg nærmet meg den sjelstilstand som kunne gi meg troen på at den anskuelse av åndsverdenen jeg bar i mitt indre, lot seg rettferdiggjøre også overfor den naturvitenskapelige tenknings forum” (ibid., s. 80).

[15] Rudolf Steiner. En mand & hans visioner, op.cit., s. 54.

[16] Frihetens filosofi, op.cit. Mange andre steder omtaler Steiner sin lære som vitenskap eller åndsvitenskap (se for eksempel Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten, Berlin, 1904 [norsk oversettelse ved Helga Geelmuyden: ”Hvorledes erhverves kundskap om høiere verdener”, Kristiania, 1908, sitert etter fotografisk opptrykk, Oslo, Vidarforlaget, 1979, s. I, o.a.st.]. Dette forhold gjenspeiles også i titler på forskjellige bøker og foredrag, som for eksempel: ”Åndsvitenskapen kort fremstilt”, foredrag, 1906, ”Åndsvitenskapen og det sosiale spørsmål”, foredrag, 1905‑1906, ”Åndsvitenskapelig menneskekunnskap”, foredrag, 1909, ”Åndsvitenskapen, dens oppgaver og mål”, foredrag, 1909, Die Geheimwissenschaft im Umriss, Leipzig, 1910 [dansk oversettelse ved Johannes Hohlenberg: ”Videnskaben om det skjulte fremstillet i omrids”, København, Antroposofisk Forlag, 1958], ”Åndsvidenskap som et krav i vår tid”, foredrag 1913‑1914, ”Åndsvitenskapens tidshistoriske nødvendighet”, foredrag, 1915, ”Åndsvitenskapelig behandling av sosiale og pedagogiske spørsmål”, foredrag, 1919, ”Åndsvitenskapelige betraktninger med henblikk på Goethes Faust”, foredrag, 1919, ”Åndsvidenskabelige impulser til udvikling af fysikken. Naturvidenskabeligt kursus nr. 2, varmelære”, dansk utgivelse, u.st. og u.d., etc.). Steiner fremholder at hans lære fullt ut svarer til de vitenskapelige krav både hva angår metodikk og systematikk. Likesom all forskning søker den sannheten. Den kan dessuten meddeles til andre og er objektivt verifiserbar. Den motsies heller ikke av andre vitenskapelige resultater (Hvorledes erhverves kundskap om høiere verdener, op.cit., s. II‑III, 53).

[17] ”L’intuition philosophique”, i Bergson: La pensée et le mouvant. Essais et conférences (”Tanken og det som beveger seg. Studier og foredrag”), Paris, 1934, s. 117‑142. Norsk oversettelse ved Asbjørn Aarnes: ”Den filosofiske intuisjon”, i Bergson: Den filosofiske intuisjon. To essays, Oslo, Gyldendal, 1989, s. 101‑120. Sitatet er fra s. 102‑103 i den norske oversettelsen.

[18] Tiden og den frie vilje, op.cit. Se kapittel 2: ”Om bevissthetstilstandenes mangfoldighet. Ideen om varighet”.

[19] Ibid., sitert etter den norske oversettelse 1990, s. 79‑80.

[20] Ibid., s. 97‑98.

[21] Dette forhindrer ikke at også Steiner i sin ungdom var opptatt av tidsproblemet og følte behovet for å skille det fra rommets begrep. Han stod med andre ord foran Bergsons problem, men innså ikke hvorledes han kunne løse det. I sin selvbiografi skriver han: ”Bak rommets gåte sto for meg i dette livsavsnitt tidens gåte. Skulle det også her være mulig å danne seg en forestilling om en fremadskriden i en ’uendelig fjern’ fremtid, som ideelt sett kommer tilbake fra fortiden? Den lykke jeg følte ved forestillingen om rommet, førte til at det la seg noe dypt foruroligende over forestillingen om tiden. Men her kunne jeg først ikke øyne noen utvei. Alle tankeforsøk lærte meg å innse at jeg særlig måtte passe meg for å bringe anskuelige rombegreper inn i oppfatningen av tiden. Alle de skuffelser som en streben etter erkjennelse kan bringe, dukket opp i forbindelse med tidens gåte” (Min livsvei, op.cit., s. 75).

[22] Frihetens filosofi, op.cit., s. 106.

[23] Ibid.

[24] Ibid., s. 107.

[25] Ibid.

[26] Ibid., s. 110.

[27] Ibid., s. 109.

[28] Ibid., s. 114.

[29] Ibid., s. 112.

[30] Ibid., s. 114.

[31] ”Kort sagt,” skriver Bergson, ”vi er frie når våre handlinger utgår fra hele vår personlighet, når de er et uttrykk for denne, når det mellom handlingene og personligheten eksisterer den samme ubestemmelige likhet som man undertiden finner mellom et kunstverk og kunstneren.” (Tiden og den frie vilje, op.cit., s. 129. Se forøvrig hele kapittel 3: ”Om bevissthetstilstandenes organisasjon. Friheten”.)

[32] I Hvorledes erhverves kundskap om høiere verdener omtaler Steiner disse to jeg-former som henholdsvis det lavere og det høyere jeg. Han skriver at for det rensede, høyere jeg vil det lavere jeg fremtre som noe utvendig og fremmedgjort, det vil si som et annet jeg eller som et speilbilde av det egentlige jeget: ”Det fremgaar av det her sagte, at det menneskelige indre – ens egen drifts-, begjær- og forestillingsverden – vil vise sig nøiagtig paa samme maate for det høiere syn i ytre former som andre gjenstande og væsener. Den indre verden blir for den høiere erkjendelse til en del av den ytre verden. Likesom vi, hvis vi var omgit av speile paa alle kanter, vilde kunne iagtta vor fysiske skikkelse i den fysiske verden, saaledes trær ens egen sjæl i den høiere verden frem for en som et speilbillede” (op.cit., s. 146). ”Hans lavere jeg er kun tilstede for ham som speilbillede,” fortsetter Steiner, ”men midt i dette speilbillede viser det høiere jegs virkelighet sig for ham. Ut av den lavere personlighets billede blir det høiere jegs skikkelse synlig” (ibid., s. 149). Og: ”Hans næste opgave er nu paa en viss maate at vokse sig ind i dette høiere jeg, det vil si, at lære at betragte det som sit sande væsen og at forholde sig paa en dermed overensstemmende maate. Han vil nu stadig mere og mere faa en levende følelse av, at hans fysiske legeme og det, som han tidligere ansaa for sit ’jeg’, kun er et redskap for det høiere jeg. Han begynder at tilegne sig en høiere følelse overfor det lavere jeg, en følelse, som ligner den, som et til den sanselige verden bundet menneske har overfor et verktøi eller befordringsmiddel, som han betjener sig av” (ibid., s. 159).

[33] Frihetens filosofi, op.cit., s. 117.

[34] Ibid., s. 118.

[35] Ibid., s. 112.

[36] Ibid., s. 112.

[37] Det er verdt å legge merke til at når Steiner taler om det høyre jeg, som på denne måte frigjøres, uttrykker han seg på en måte som kan minne om Bergsons beskrivelse av varigheten, idet han legger vekt på dette indre jegets dynamiske og prosessuelle karakter. I Hvorledes erhverves kundskap om høiere verdener taler han således om det indre livs bevegelighet i motsetning til den ytre verdens mekaniske sammensetning: ”I langt høiere grad end ved en skildring av den fysiske verdens kjendsgjerninger, kan der danne sig misforstaaelser med hensyn til skildringen av indre aandelige processer. Sjælelivets bevægelighet, nødvendigheten av aldrig at glemme hvor forskjellig dette liv er fra alt liv i den fysiske verden og meget andet, kan muliggjøre slike misforstaaelser” (op.cit., s. VII). Og et annet sted i samme bok omtaler han det indre liv som et ”bevegelses- og strømningssystem” (op.cit., s. 139). Steiner uttrykker seg her på en måte som kan minne om Bergsons begrep om ”livsstrømmen” eller ”livshigen”, élan vital.

[38] Frihetens filosofi, op.cit., s. 108.

[39] Tiden og den frie vilje, op.cit., s. 128. På denne måte er for Steiner ikke handlingen moralsk ”god” fordi den stemmer overens med et moralsk påbud eller en norm. Den er tvert imot ”god” i den grad min intuisjon er moralsk ”god”, det vil si på riktig måte er føyet inn i den verdenssammenheng jeg intuitivt opplever, ”ond” når dette ikke lenger er tilfelle. Moralen er altså en konsekvens av mennesket. Mennesket eksisterer ikke ”på grunn av det moralske,” skriver Steiner, ”men moralen [eksisterer] gjennom menneskene. Det frie menneske handler moralsk fordi det har en moralsk idé; men det handler ikke for at det skal oppstå moral. Individer med moralske ideer, som tilhører menneskets eget vesen, er forutsetningen for den moralsek verdensorden. [...] Det menneskelige individ er kilden til all moral og jordelivets midtpunkt” (Frihetens filosofi, op.cit., s. 120). I denne passasje gir igjen Steiner uttrykk for hva han overfor har kalt etisk individualisme: Moralen skal respektere individets frihet, slik at man alltid skal handle ut fra seg selv som individualitet. Selv den høyeste moralske gjerning blir uekte hvis den ikke bunner i en slik personlig intuisjon. Den gjør da mennesket til ”bare en høyere automat” (ibid., s. 113). Man kan her spørre om det så er noen forskjell mellom en god handling og en forbrytelse. Steiner avviser denne innvending ved å minne om at bare handlinger som springer ut av intuisjonen, altså hvor det inngår noe ideelt, kan være individuelle. Forbrytelsens handlinger er derimot konsekvenser av de blinde drifter i mennesket og hører dermed til det mest almene i menneskenaturen – det som mennesket gjennom sin individualitet prøver å arbeide seg ut fra. Det individuelle er ikke organismen med dens drifter og følelser, men den enhetlige idéverden som lyser frem hos mennesket i dets intuisjon, og som på denne måte lever seg ut i mine drifter, lidenskaper og følelser. ”En moralsk handling utelukker ikke de moralske lover, men innbefatter dem,” konkluderer Steiner (ibid., s. 115).

Bergson argumenterer på dette punkt forøvrig på en annen måte enn hva Steiner gjør. Likesom Steiner setter Bergson et avgjørende skille mellom et samfunns moralkodeks (hva Bergson kaller ”den lukkede moral”) og personlighetens moral (”den åpne moral”). Med personlighetens moral forstår likevel Bergson ingen form for etisk individualisme. Den åpne morals vesen er tvert imot kjærligheten. Den har sin kilde i sjeler som ”åpner seg” og viser menneskeheten veien frem til et universelt broderskap som overskrider grensene mellom stammer, folk og samfunn, i tråd med Bergprekenen, som i Bergsons øyne er det ypperste vidnesbyrd om den åpne moral.

Den åpne moral følger som en naturlig konsekvens av Bergsons begrep om varigheten. For Bergson er det varigheten som er det egentlige etiske subjekt, og varigheten blir i den videre utvikling hos Bergson å forstå som en manifestasjon av Guds kjærlighet. Det er med andre ord gjennom varigheten at menneskene får del i Guds kjærlighet. I den grad de står utenfor varigheten, er de ikke bare ufrie (det vil si i Steiners terminologi styrt av en del av sin egen natur eller av noe utenfor det selv), men også uten kontakt med en høyere moral. Ad to forskjellige veier kommer således både Bergson og Steiner til samme resultat: Kun gjennom den handling som springer ut av min egen frihet, realiseres en etisk handling i ordets egentlige forstand. Hos Steiner går denne handling forut for moralen, men innbefatter den. Hos Bergson springer den derimot ut av selve prinsippet for moralen (om dette punkt hos Bergson, se hans verk: Les deux sources de la morale et de la religion, Paris, 1932. Norsk oversettelse ved Aasmund Brynildsen: ”De to kilder til moral og religion”, ny revidert utgave med kommentarer ved Hans Kolstad, Oslo, Vidarforlaget, Erasmus-serien, 2005. Se likeledes Hans Kolstad: Henri Bergsons filosofi – betydning og aktualitet, Oslo, Humanist Forlag, 2001, s. 193 f.).

[40] Frihetens filosofi, op.cit., s. 117.

[41] Ibid., s. 103.

[42] Filosofiens gåder, op.cit., s. 322.

[43] ”Introduction à la métaphysique”, Revue de métaphysique et de morale, januar 1903, s. 1‑36. Gjenopptrykt i: La pensée et le mouvant, op.cit., s. 177‑227. Norsk oversettelse ved Skirne Helg Bruland: ”Innføring i metafysikken”, i Bergson: Den filosofiske intuisjon, op.cit., s. 57‑100. Sitatet er fra s. 60 i den norske oversettelsen.

[44] Ibid., s. 86‑87.

[45] Frihetens filosofi, op.cit., s. 102.

[46] Poul Brejnrod: Erkendelse, Frihed og Samfund. Rudolf Steiners undersøgelse af videnskabernes grundlag, hovedfagsavhandling, København Universitet, Filosofisk Institutt, 1983, s. 11‑12.

[47] Frihetens filosofi, op.cit., s. 102‑103.

[48] ”La oss betrakte en verden som bare består av iakttagelsesobjekter,” skriver Steiner i Frihetens filosofi. ”Vi finner gjenstander som opptrer ved siden av hverandre i rommet og følger efter hverandre i tiden, et aggregat av enkeltheter uten sammenheng. Ingen av alle de objekter som kommer og går, ser ut til å ha noe med de andre å gjøre. Verden er en mangfoldighet av likeverdige gjenstander. Ingen av dem spiller noen større rolle enn de andre i verdensprosessen. Vil vi vite om det ene objekt har større betydning enn det annet, må vi spørre tenkningen til råds. Et dyrs rudimentære organ, som er uten betydning for dyrets liv, vil fortone seg likeverdig med den viktigste legemsdel, før vi tenker gjennom saken. Først når tenkningen spinner sine tråder mellom tingene, ser vi hvilken betydning som faktisk tilkommer hvert enkelt objekt. Den tenkende aktivitet er innholdsfylt, ellers kunne jeg f.eks. ikke vite hvorfor sneglen står på et lavere organisasjonstrinn enn løven. Den rene synsakt, iakttagelsesobjektet, sier meg intet om organismens fullkommenhet” (ibid., s. 68).

[49] Erkendelse, Frihed og Samfund, op.cit., s. 18.

[50] Ibid., s. 20.

[51] Frihetens filosofi, op.cit., s. 68.

[52] Ibid., s. 103.

[53] Ibid., s. 93.

[54] Se ovenfor, note 37.

[55] Grundtræk af en erkendelsesteori, op.cit., s. 57‑58.

[56] Ibid., s. 47.

[57] Frihetens filosofi, op.cit., s. 101.

[58] Ibid., s. 100‑101.

[59] Mens den materialistiske retning kom til å dominere i opplysningstiden, var det den spiritualistiske oppfatning som gjorde seg gjeldende i det 19. århundre.

[60] Om denne utvidelse av varighetsbegrepet hos Bergson, se Bergson: Matière et mémoire. Essai sur la relation du corps à l’esprit (”Materie og hukommelse. En undersøkelse av forholdet mellom legeme og ånd”), Paris, 1896 og hans kanskje mest berømte bok: L’évolution créatrice (”Den skapende utvikling”), Paris, 1907.

[61] De to kilder til moral og religion, op.cit., sitert etter den reviderte norske oversettelse 2005, s. 224.

[62] ”Introduction (deuxième partie). De la position des problèmes” (”Innledning [annen del]. Problemenes status”), i: La pensée et le mouvant, op.cit., sitert etter ny utgave, Paris, 1941 og senere opptrykk, s. 28.

[63] ”Innføring i metafysikken”, op.cit., s. 85‑86.

[64] Frihetens filosofi, op.cit., s. 115‑116.

[65] Ibid., s. 116.

[66] Die Stufen der höheren Erkenntnis, Dornach, 1931. Dansk oversettelse ved Ilse Marie Harries, København, Antroposofisk Forlag, 1985.

[67] Ibid., sitert etter den danske oversettelse, s. 31.

[68] Ibid., s. 32. – Steiner skriver forøvrig at denne sammensmeltning med andre værensformer ikke er ensbetydende med utslettelse av jeget. Tvert imot er all fortapelse i et fremmed vesen av det onde. Bare det jeg som er fast forankret i seg selv, kan uten skade dukke ned i en annen værensform: Sammensmeltningen skjer med full opprettholdelse av eget vesen (bid., s. 100).

[69] Ibid., s. 101.

[70] Ibid., s. 100‑101.

[71] ”Der Geist im Pflanzenreich”, foredrag 1910. Norsk oversettelse ved C.S., Oslo, Norsk Antroposofisk Forlag, 1956, sitert etter fotografisk opptrykk, Oslo, Vidarforlaget, 1979, s. 3.

[72] Min livsvei, op.cit., s. 148.

[73] Ibid., s. 99.

[74] Den højere erkendelses udviklings trin, op.cit., s. 100.

[75] Hvorledes erhverves kundskap om høiere verdener, op.cit., s. 140.

[76] I Den højere erkendelses udviklings trin beskrives de ulike oppadstigende erkjennelsestrinn som henholdsvis 1) den materielle erkjennelse, 2) den imaginative erkjennelse, 3) den inspirerte erkjennelse, som man også kan kalle den viljesmessige erkjennelse, og 4) den intuitive erkjennelse. Den begreps- og idémessige erkjennelse griper inn helt opp til erkjennelsens tredje trinn, hvor man er ett med de ulike værensformers handlinger og vilje. Først på det fjerde trinnet, hvor man når inn til en indre erfaring av hver værensforms ”jeg”, løsriver man seg fra den begreps- og idémessige erkjennelse.

[77] Med ”mål” menes ikke her en på forhånd gitt plan. Bergsons utviklingslære er ikke finalistisk, det vil si den mener ikke at utviklingen beror på et bestemt formål eller program som den skal virkeliggjøre:.

[78] På samme måte som livet springer ut av et høyeste kraftsentrum, utgår den menneskelige bevissthetsstrøm, slik den erfares i sin alminnelighet, fra en rekke mindre intense varighetssentre. Disse ligner livets opprinnelige sentrum ved at de utgjør former for fortettet varighet, men de adskiller seg fra dette sentrum ved at de selv er utskilt fra det og dermed utgjør resultatet av en opprinnelig ”sprengning”. Sagt på en annen måte har altså den menneskelige bevissthet del i den skapelseskraft som ligger i livets ursentrum, men denne gjør seg gjeldende hos mennesket i en meget svakere og mindre fortettet form enn hva tilfellet er for livet i dets begynnelse. Menneskets skapen er altså i natur ikke vesensforskjellig fra den skapen som ligger til grunn for livet i sin alminnelighet, men den er forskjellig i dynamikk. Denne forskjell er av vesentlig betydning og konstituerer menneskets natur.

[79] En slik utvidelse av Bergsons tankegang synes å ha ligget implisitt i selve utgangspunktet. For etter å ha bestemt livets skapende kraft som en høyeste form for bevissthet (eller varighet), er det en kort vei til også å gi dette begrep navnet Gud. ‑ Om de teologiske konsekvenser av en slik gudsoppfatning, se Henri Bergsons filosofi – betydning og aktualitet, op.cit., kapittel 5: ”Gud og evolusjonen”.

[80] De to kilder til moral og religion, op.cit., s. 221.

[81] Ibid., s. 222.

[82] Aus der Akasha-Chronik, Dornach, 1939. Dansk oversettelse ved Elisabeth le Sage, København, Strube, 1984.

[83] Se Otto Palmer (red.): Rudolf Steiner über seine ”Philosophie der Freihet”, Stuttgart, 1966. Svensk oversettelse ved Alve Jansson: ”Rudolf Steiner om sin bok Frihetens filosofi, en antologi”, Järna, Bokarbeten, 1986. Sitert etter den svenske oversettelse, s. 126 f.

[84] Frihetens filosofi, op.cit., s. 7.

[85] Videnskaben om det skjulte, op.cit., s. 78.

[86] En annen fransk filosof som Steiners evolusjonslære kan sammenlignes med, er Teilhard de Chardin (1881‑1955), som på sin side igjen var påvirket av Bergson.

[87] Videnskaben om det skjulte, op.cit., s. 274.

[88] Ibid., s. 274‑275.

[89] Ibid., s. 275.